Regulamin Basenu Koniczynka

1. Atrakcja wodna „Koniczynka” jest integralną częścią Kompleksu „Termy Maltańskie” i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Kompleksu oraz dodatkowo niniejszego Regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z tej atrakcji ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z basenu „Koniczynka”, a Kompleks „Termy Maltańskie” nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikłe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, w szczególności z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Kompleksu.
4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy Kompleksu „Termy Maltańskie”.
5. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu, zostaną poproszone o opuszczenie atrakcji wodnej, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu wydalone z hali basenowej bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.
6. Głębokość zbiornika wynosi 135 cm.
7. Wchodząc do basenu należy zachować szczególną ostrożność.
8. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z atrakcji wodnej wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
9. Osoby korzystające z basenu „Koniczynka” muszą posiadać umiejętności pływackie.
10. Kategorycznie zabrania się:
• pływania „pod prąd”,
• zanurzania się pod powierzchnią wody,
• wchodzenia na miejsca nie przystosowane do rekreacji, tj. korzystania z nich przez użytkowników,
• skoków do basenu.