REGULAMIN KORZYSTANIA Z KUL WODNYCH

 1.        Kule wodne znajdują się na terenie Aquaparku kompleksu rekreacyjno-sportowego Termy Maltańskie

2.       Kule wodne będą dostępne w w: soboty 16:30-19:00 i niedziele 15:00-19:00.

3.   Korzystanie z kul wodnych dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia, o maksymalnej wadze do 90 kg i tylko w obecności osoby obsługującej kul wodne.

4.     Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Kul wodnych wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5.      Ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest korzystanie z kul wodnych przez kobiety w ciąży.

6.      Z jednej kuli wodnej jednorazowo może korzystać tylko jedna osoba.

7.      Przed wejściem do kuli wodnej korzystający muszą zdjąć zegarki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.

8.        O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach dot. kul wodnych tj. nieszczelnościach, dziurach, przetarciach itp. należy natychmiast powiadomić osobę obsługującą kule wodne lub najbliższego ratownika.

9.        Korzystania z kul wodnych zabrania się:

a)      osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp,

b)      w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej);

c)      osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;

10.     Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

11.   Osoby korzystające z kul wodnych obowiązane są do ścisłego  przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego Termy Maltańskie.

12.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego Termy Maltańskie bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

13.   Regulamin wchodzi w życie dnia 13.08.2016r.