Regulamin korzystania z boiska multifunkcyjnego

1. Administratorem sezonowego zewnętrznego multifunkcyjnego boiska sportowego (dalej jako Boisko) jest spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. (dalej jako Spółka).
2. Boisko zlokalizowane jest na zewnętrznej plaży Aquaparku Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej jako Kompleks) i jest miejscem przeznaczonym do zajęć rekreacyjno–sportowych, gier, zabaw konkursów, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.
3. Boisko czynne jest codziennie, w okresie od maja do końca sierpnia w godz. 9.00 – 22.00, a we wrześniu w godz. 9.00 – 20.00, zgodnie z harmonogramem otwarcia sezonowej plaży zewnętrznej Aquaparku Kompleksu (dalej jako plaża). Wprowadzane ad hoc czasowe ograniczenia w dostępie do plaży dotyczą także ograniczenia dostępu do Boiska. Możliwe są ograniczenia w dostępie klientów Kompleksu do Boiska, spowodowane jego wynajęciem w określonych terminach oraz godzinach na rzecz podmiotów trzecich, o których informacja dostępna będzie w Recepcji i w Biurze Obsługi Klienta (tel. 61 222 61 61).
4. Korzystanie z Boiska dla klientów Kompleksu jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu. Informacja o godzinach ograniczenia dostępu do Boiska, w przypadku organizacji imprezy zamkniętej na Boisku bądź wcześniejszej odpłatnej rezerwacji, dostępna będzie w Recepcji i w Biurze Obsługi Klienta (tel. 61 222 61 61).
5. Boisko, sprzęt, urządzenia sportowe oraz pozostałe elementy wyposażenia znajdujące się na boisku powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z Boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się zwłaszcza:
a. wprowadzania i użytkowania sprzętu stanowiącego niebezpieczeństwo dla użytkowników boiska lub niezgodnego z przeznaczeniem Boiska,
b. ustawiania na boisku leżaków lub innych sprzętów mogących stanowić przeszkodę w normalnym korzystaniu z Boiska,
c. zmiany układu, montażu i demontażu osprzętu i wyposażenia Boiska,
d. niszczenia urządzeń sportowych,
e. wchodzenia lub wspinania się na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f. zaśmiecania Boiska i jego podłoża lub innych części Kompleksu,
g. wnoszenia na teren Boiska opakowań szklanych i metalowych,
h. przeszkadzania w zajęciach lub grze prowadzonej na Boisku,
i. zakłócania porządku, palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek, j. przebywania i korzystania z Boiska poza godzinami otwarcia plaży,
6. Dozwolone jest używanie własnego sprzętu sportowego na Boisku, pod warunkiem iż nie stanowi on niebezpieczeństwa dla pozostałych użytkowników Boiska. Możliwe jest także odpłatne wypożyczenie sprzętu sportowego w recepcji Kompleksu (codziennie w godz. 9.00 – 21.30) oraz w recepcji Świata Saun (poniedziałek-piątek od godz. 15.00, weekendy i święta od godz. 13.00 do zamknięcia boiska, zgodnie z pkt. 3 powyżej). Jednorazowa opłata za wypożyczenie rejestrowana jest na transponderze wypożyczającego. Cennik i zasady wypożyczeń dostępne są w Recepcji i Biurze Obsługi Klienta Kompleksu oraz na stronie internetowej Kompleksu www.termymaltanskie.com.pl .
7. Za wszelkie uszkodzenia Boiska, sprzętu i urządzeń sportowych odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie. Boisko objęte jest systemem monitoringu, którego zapisy mogą zostać wykorzystane w przypadku kwestii spornych.
8. Uwagi dotyczące stanu Boiska lub funkcjonowania jego wyposażenia należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta Kompleksu od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia boiska, zgodnie z pkt. 3 powyżej.
9. Osoby korzystające z Boiska zobowiązane są do zachowania porządku, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu korzystania z Kompleksu jak również stosowania się do poleceń obsługi Kompleksu.
10. Spółka nie odpowiada za szkody wynikłe dla użytkownika Boiska wyłącznie w związku z nieprzestrzeganiem przez niego niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z jakichkolwiek urządzeń wchodzących w skład boiska oraz sprzętu sportowego, regulaminu korzystania z Kompleksu, wskazań obsługi oraz za inne okoliczności spowodowane wyłącznie z winy użytkownika boiska.
11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się użytkownika boiska z niniejszym Regulaminem oraz instrukcjami użytkowania urządzeń sportowych i pozostałego wyposażenia boiska, pomimo podania ww. regulacji do wiadomości użytkowników Kompleksu.
12. Zdarzenia spowodowane wyłącznie przez korzystanie z Boiska i osprzętu sportowego niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz innymi zasadami obowiązującymi w Kompleksie bądź wskazaniami i poleceniami obsługi Kompleksu będą traktowane jako spowodowane z winy użytkownika.
13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez użytkowników Boiska, w przypadku gdy szkoda powyższa wynikła z właściwości rzeczy wniesionej, wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła.