Regulamin wykonywania skoków z 3-metrowej platformy wieży do skoków

REGULAMIN
WYKONYWANIA SKOKÓW
Z
PLATFORMY WIEŻY DO SKOKÓW W HALI BASENÓW SPORTOWYCH
KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO TERMY MALTAŃSKIE POZNANIU,
ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA WYSOKOŚCI 3 METRÓW

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady wykonywania skoków z 3-metrowej platformy wieży do skoków w hali Basenów Sportowych Kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie w Poznaniu (dalej: Kompleks).
2. Skoki do wody (dalej: skoki) można wykonywać jedynie z platformy wieży, znajdującej się na wysokości 3 metrów (dalej: platforma 3 metrów). Zabrania się wykonywania skoków z trampolin na wysokości 3 metrów, a także z platform wieży na wysokości 5 metrów, 7,5 metra oraz 10 metrów.
3. Skoki można wykonywać jedynie w wyznaczonych godzinach, zgodnie z harmonogramem dostępnym w hali Basenów Sportowych Kompleksu oraz na stronie internetowej Kompleksu ( w zakładce Baseny Sportowe – grafik torów).
4. Godziny zaplanowane na skoki w ww. harmonogramie nie są zaliczane do godzin przewidzianych na trening sportowy. Dla zawodników uprawiających dyscyplinę sportową skoków do wody wyznaczane są odrębne godziny treningu, po wcześniejszych uzgodnieniach z osobą zarządzającą strefą Basenów Sportowych Kompleksu. Zawodnikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba posiadająca aktualną licencję wydawaną przez Polski Związek Pływacki, aktualne badania lekarskie i przebywająca w hali Basenów Sportowych Kompleksu pod opieką trenera, posiadającego również stosowne uprawnienia.
5. Skoki mogą wykonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
6. Skoki należy wykonywać z początku platformy 3 metrów, z odbicia, na nogi.
7. Po wykonanym skoku należy niezwłocznie odpłynąć do brzegu niecki basenu.
8. Zabronione jest wszelkie zachowanie niebezpieczne, w tym zwiększające ryzyko urazu u osoby korzystającej z wieży lub z niecki basenu, a w szczególności:
a. wykonywanie skoków z rozbiegu;
b. wykonywanie skoków na głowę;
c. wykonywanie skoków ze stania na rękach,
d. wykonywanie skoków tyłem tzn. plecami do niecki basenowej;
e. wykonywanie ewolucji podczas skoków (śruby, salta itp.);
f. zrzucanie innych osób oraz przedmiotów z wieży;
g. wchodzenie na wieżę i wykonywanie skoków przez osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz osoby agresywne;
h. wykonywanie skoków przez osoby z widocznymi śladami kontuzji, poruszające się o kulach, używające protez, bandaży elastycznych – z uwagi na ryzyko odnowienia lub pogłębienia urazu;
i. wykonywanie skoków przez osoby niepełnoletnie, także z grup szkolnych korzystających
z Basenów Sportowych Kompleksu pod opieką trenera;
9. W hali Basenów Sportowych Kompleksu zapewniony jest nadzór ratowniczy, w tym ratowników medycznych. Termy Maltańskie Sp. z o.o (dalej: Spółka) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, które wydarzą się podczas skoków oraz nie zapewnia opieki instruktora/trenera podczas skoków. Skoki wykonywane są na wyłączną odpowiedzialność osoby skaczącej.
10. Nadzór nad skokami sprawuje ratownik na wieży. Jest on jedyną osobą decydującą o kolejności skoków, odstępów czasowych między kolejnymi skoczkami itp. Ratownik może przerwać skoki
w każdym momencie, jeśli uzna zachowanie skaczących za niebezpieczne lub sprzeczne z Regulaminem.
11. Ratownik pełniący nadzór nad skokami z wieży jest uprawniony do weryfikacji wieku osoby korzystającej z wieży i może żądać okazania dokumentu potwierdzającego jej wiek.
12. Informacja o ewentualnym ryzyku urazów związanych ze skokami przekazywana jest zainteresowanym przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z platformy 3 metrów.
13. Przed rozpoczęciem skoków osoba chcąca korzystać ze skoków zobowiązana jest przeczytać, a następnie podpisać deklarację o zrzeczeniu się roszczeń wobec Spółki. Treść deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
14. Spółka zastrzega sobie możliwość zamknięcia dla klientów platformy 3 metrów w wyjątkowych okolicznościach. Wyłączenia te komunikowane będą klientom za pośrednictwem strony internetowej Kompleksu lub portalu społecznościowego Facebook lub poprzez ogłoszenie przy kasach Kompleksu oraz na samym urządzeniu (wieży).
15. Korzystanie z platformy 3 metrów jest objęte biletem wstępu na Baseny Sportowe Kompleksu. Zakup biletu wstępu nie stanowi jednak gwarancji możliwości skorzystania z platformy 3 metrów. Wyłączenie platformy 3 metrów z użytkowania, zakomunikowane klientom w jeden ze sposobów opisanych w pkt. 14 nie stanowi podstawy do umniejszenia albo zwrotu opłaty tytułem wstępu do strefy Basenów Sportowych.
16. Osoby naruszające którykolwiek z regulaminów obowiązujących w Kompleksie, łącznie z niniejszym, zostaną usunięte z terenu Kompleksu bez prawa do zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.