Dostawa elewacyjnych opraw LED o wysokim strumieniu wyjściowym (dla hali rekreacyjnej dopasowanej do opraw tzw. Żagiel firmy LUG) do Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu, dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia: 06.02.2020 13:54

Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2020 13:06

Termin składania ofert: 12.02.2020r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 12.02.2020r. godz. 11:15

13.02.2020R.

OPUBLIKOWANY ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA – PROJEKT UMOWY

 

UWAGA- 10.02.2020r. 

Zamawiający aktualizuje treść OPZ w ten sposób, że:

Po punkcie 14 dodaje punkt 15 o treści: Zamawiający wymaga, dla produktu równoważnego, przedstawienia karty katalogowej będącej poświadczeniem wymaganych parametrów założonych przez Zamawiającego i opisanych w OPZ. Na podstawie załączonego dokumentu – karta katalogowa- dokonana zostanie weryfikacja zaoferowanego produktu równoważnego pod katem spełniania opisanych parametrów.

W związku z aktualizacją OPZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin:

składania ofert 14.02.2020r. godz. 10:00.

-otwarcia ofert : 14.02.2020r. godz. 10:15

 

Zamawiający dokonuje sprostowania w treści ogłoszenia:

w ogłoszeniu jest:

Zdolności technicznej lub zawodowej

5.2.1. wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał doświadczenie w produkcji i wykonywaniu montażu drewnianych konstrukcji  takich jak tarasy, domki letniskowe, stoiska handlowe, bary plażowe itp.) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie,
w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 5 zamówień o wartości co najmniej 30.000,00 zł netto każde zamówienie.

dokumenty potwierdzające spełnienie warunku

oświadczenie o spełnianiu warunku wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz wykaz wykonanych zamówień wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia  wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru prac).

powinno być:

Zdolności technicznej lub zawodowej :5.2.1. wiedzy i doświadczenia-Zamawiający nie opisuje tego warunku

dokumenty potwierdzające spełnienie warunku – wiadczenie, którego przykład  stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Data publikacjiTytułOpis
11.03.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.02.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
13.02.2020 Zaktualizowany załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Zaktualizowany załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy
06.02.2020 Załączniki do ogłoszenia nr. nr 2, 3 5, 6 wersja WORD Załączniki do ogłoszenia nr. nr 2, 3 5, 6 wersja WORD
06.02.2020 ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami