#
Podaruj bliskiej Ci osobie kartę podarunkową i skorzystaj z bogatej oferty Term Maltańskich

Licytacja ustna na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Suberb

TERMY MALTAŃSKIE Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań ogłasza licytację ustną na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Spółki – samochodu osobowego (pojazdu) marki Skoda Superb II SEDAN ELEGANCE 2.0 TDI

Opis pojazdu:

Podstawowe dane:
Model: Skoda Superb II SEDAN ELEGANCE 2.0 TDI 103kW DSG
Rok produkcji: 2011
Przebieg: 131000 km
Data pierwszej rejestracji: 26.09.2011r.
Miejsce zakupu: polski salon samochodowy
Serwisowanie: autoryzowany serwis

Dalszy opis samochodu wraz z zdjęciami zamieszczono w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Forma i tryb zbycia pojazdu – sprzedaż w następstwie licytacji ustnej.

Cena wywoławcza pojazdu: 34 000,00 zł (tj. 27 642,28 zł netto plus 23 % podatku VAT).

W przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT, cena pojazdu ulegnie zmianie.

Wadium: 2 000,00 zł

Licytacja ww. pojazdu odbędzie się dnia 07 lutego 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie spółki Termy Maltańskie sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) 61-028 Poznań, ul. Termalna 1, sala konferencyjna „Termalna” (1 piętro).

Licytacja rozpocznie się o godz. 1000 od rejestracji osób uprawnionych do wzięcia udziału w licytacji.

W licytacji mogą brać udział podmioty, które wniosły wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż dnia 05 lutego 2018 r, a dowód wniesienia wadium przedłożyły Komisji Przetargowej podczas rejestracji. Podczas rejestracji konieczne jest również okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika licytacji.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy.

Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Spółki – nr 89 1020 4027 0000 1002 1321 2362.

 W przypadku:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, konieczne jest ich wpisanie do CEIDG,
  • podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy uczestnik licytacji działa jako pełnomocnik – konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa (oryginał),
  • małżonków, jeżeli nabycie pojazdu ma nastąpić do majątku wspólnego, to do dokonywania czynności związanych z licytacją i nabyciem pojazdu konieczna jest obecność obojga małżonków albo jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie pojazdu,.

Wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu lub odwołaniu licytacji, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia rozstrzygnięcia lub odwołania licytacji, przelewem na rachunek uczestnika licytacji, z tym zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez uczestnika licytacji, który wygrał licytację, zalicza się na poczet ceny nabycia własności pojazdu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonej licytacji stanowi podstawę sprzedaży pojazdu.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę pojazdu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia licytacji. Po dokonaniu wpłaty całości ceny pojazdu (z uwzględnieniem wadium) Spółka wystawi nabywcy fakturę VAT.

Za termin zapłaty ceny pojazdu uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy.

Pojazd zostanie wydany nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki.

Nabywca pojazdu zostanie zawiadomiony o terminie zaksięgowania wpłaty w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania całości ceny na rachunku bankowym Spółki.

Jeżeli nabywca pojazdu nie opłaci należności w ww. terminie, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Spółka zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki ul. Termalna 1, 61-028 Poznań, tel. +48 61 222 61 01

Dodatkowe informacje dotyczące sprzedawanej ruchomości: +48 501 936 493