Regulamin Klubu SPA 1306

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Programie Klub SPA 1306 (dalej zwanym „Programem” lub „Klubem SPA 1306”) przez Klientów korzystających z usług strefy SPA 1306, znajdującej się na terenie Kompleksu „Termy Maltańskie” w Poznaniu (zwanego dalej „Kompleksem”).
2. Organizatorem Programu jest Spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-028), przy ul. Termalnej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000114386, o kapitale zakładowym w wysokości 41.609.600,00 zł, w całości opłaconym, NIP 778-14-01-096 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Klub SPA 1306 ma na celu budowanie dobrych relacji między Uczestnikami Programu (zwanymi dalej „Uczestnikami Programu”) a strefą SPA 1306, w szczególności poprzez proponowanie aktywnym Uczestnikom Programu rozmaitych atrakcji lub promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
4. Regulamin stanowi podstawę działania Programu, określa prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz Organizatora.
5. Wypełnienie i złożenie przez Uczestnika Programu karty zgłoszeniowej Klubu SPA 1306 (zwanej dalej „Kartą Zgłoszeniową Klubu SPA 1306”) jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem oraz zgadza się na jego postanowienia.

§ 2. Uczestnicy Programu

1. Klub SPA 1306 jest klubem otwartym, a przystąpienie do niego jest dobrowolne.
2. Członkiem Klubu SPA 1306 może zostać tylko osoba, która ukończyła 18 rok życia.
3. W celu uzyskania członkostwa w Klubie SPA 1306 należy:
a) wziąć udział w programie promocyjnym tj. zebrać 5 pieczątek na kuponie promocyjnym (każda pieczątka to 1 wizyta w SPA 1306) . lub wydać powyżej 1000 zł na zabiegi z oferty SPA 1306 w trakcie od jednej do trzech wizyt w terminie nie dłuższym niż 365 dni licząc od pierwszej wizyty.
b) wypełnić kartę zgłoszeniową Klubu SPA 1306,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w szczególności dla przekazywania informacji na temat produktów, promocji, ofert handlowych, organizowanych wydarzeń w formie elektronicznej.
4. Uczestnik Programu jest uprawniony do wglądu do podanych danych osobowych i ich poprawiania. Dane osobowe Uczestnika Programu są przechowywane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Uczestnik Programu w dniu uzyskania trzeciej pieczątki otrzymuje kupon rabatowy -50% na zakup biletu do strefy żółtej Kompleksu. Ważność kuponu to 30 dni od daty jego wydania.
6. Uczestnik Programu, który zbierze 4 pieczątki jest uprawniony do darmowego zabiegu podczas piątej wizyty w SPA 1306. Wartość zabiegu jest średnią z wcześniejszych czterech zabiegów. Na ten zabieg należy się umówić wcześniej tak, jak na pozostałe wizyty. Do skorzystania z tego zabiegu upoważniona jest tylko i wyłącznie osoba okazująca kupon w dniu zabiegu. Warunkiem skorzystania z tego zabiegu jest nieprzekroczenie terminu 365 dni od daty pierwszej, zarejestrowanej na kuponie wizyty oraz zwrot kuponu przed wykonaniem zabiegu. Data ważności jest wpisana na kuponie. Uczestnik Programu może wybrać zabieg o wartości niższej niż przysługująca mu kwota, jednak różnica w wartości nie jest zwracana Uczestnikowi Programu. Ma on również prawo do wyboru zabiegu o wyższej wartości, różnicę ceny jednak musi dopłacić w recepcji SPA 1306.
7. Uczestnik programu podczas piątej wizyty lub po przekroczeniu wartości 1000 zł na zabiegi z oferty SPA otrzymuje kartę Klubu SPA 1306.
8. Administratorem bazy danych SPA 1306 jest Organizator – Spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań.

§ 3. Zasady działania Klubu SPA 1306
1. Karta Klubu SPA 1306 (zwana dalej „Kartą Klubu”) uprawnia do uzyskiwania rabatów, zniżek, ofert specjalnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w strefie SPA 1306 dla Uczestników Programu.
2. Uczestnik Programu ma prawo za okazaniem Karty Klubu do:
a) Korzystania z 15% rabatu na usługi z aktualnej oferty SPA 1306,
b) Korzystania z akcji, promocji, dni otwartych oraz wydarzeń i ofert specjalnych na usługi SPA 1306 organizowanych dla Uczestników Programu
c) Odbioru złotej karty VIP Klubu SPA 1306 (zwanej dalej „Kartą VIP”) po wydaniu min. 2.500,- zł na zabiegi z oferty SPA 1306, której okazanie każdorazowo upoważnia Uczestnika Programu do rabatu 20% na zabiegi. Uczestnik Programu otrzymując Kartę VIP jest zobowiązany do zwrotu swojej poprzedniej Karty Klubu. Wydanie Karty VIP może nastąpić dopiero po dokonaniu zwrotu Karty Klubu.
3. Oferty czasowych promocji lub wydarzeń, o których mowa w § 3 ust. 2, nie łączą się z innymi programami rabatowymi oraz ofertami specjalnymi. Rabaty nie sumują się ze sobą.
4. Komunikacja między Organizatorem a Uczestnikami Programu odbywa się poprzez bezpośredni kontakt ze SPA 1306, za pośrednictwem stron internetowych www.termymaltanskie.com.pl i www.spa1306.pl , poczty e-mail (na adres lub z adresu) spa1306@termymaltanskie.com.pl oraz za pośrednictwem wiadomości sms wysyłanych przez system rejestracji klientów „Versum”.

§ 4. Karta Klubu SPA 1306 i karta VIP Klubu SPA 1306

1. Karta i Karta VIP (zwane dalej razem „Kartą”) są ważne bezterminowo.
2. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Programu z atrakcji lub promocji, o których mowa w § 3 ust. 2, jest okazanie Karty przed zakupem usługi lub produktu, z którym wiąże się rabat, promocja, specjalna oferta itp. a w pozostałych przypadkach okazanie Karty przed realizacją związanej z nią korzyści.
3. Karta jest kartą plastikową.
4. Karta nie jest kartą płatniczą.
5. W razie zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi. Na wniosek Uczestnika Programu bezpłatnie zostanie wydana nowa karta, a poprzednia anulowana.
6. Każda Karta posiada indywidualny numer identyfikacyjny, każdorazowo obsługa SPA 1306 może poprosić Uczestnika Programu o dowód tożsamości w celu weryfikacji.

§ 5. Zakończenie programu

1. Organizator może w każdej chwili zadecydować o zakończeniu Programu bez podawania przyczyn, ogłaszając tę informację na stronie internetowej www.spa1306.pl lub w inny powszechnie przyjęty sposób, w tym również na stronie internetowej www.termymaltanskie.com.pl. Po zakończeniu Programu wszystkie wydane do tego momentu Karty tracą swoją ważność.
2. Uczestnik Programu w każdej chwili może zakończyć w nim udział, składając u Organizatora, w tym w strefie SPA 1306, oświadczenie na piśmie w tej sprawie oraz jednocześnie zdając Kartę.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.termymaltanskie.com.pl, www.spa1306.pl lub w inny powszechnie przyjęty sposób.

§ 6. Obowiązywanie Regulaminu

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1.03.2017 r.