#
Podaruj bliskiej Ci osobie kartę podarunkową i skorzystaj z bogatej oferty Term Maltańskich

Regulamin Konkursu: „Termy Maltańskie – BE UNIQUE ”

Regulamin Konkursu:
„Termy Maltańskie – BE UNIQUE ”
§ 1.
[Informacje podstawowe]
1. Organizatorem konkursu „Termy Maltańskie – BE UNIQUE” (zwanego dalej „Konkursem”) jest firma: Termy Maltańskie Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu 60-028, ul. Termalna 1, NIP: 7781401096, zarejestrowana pod numerem KRS 0000114386 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – VIII Wydział Gospodarczy, (dalej zwana „Organizatorem”).
2. Organizator przeprowadza Konkurs na łamach portalu społecznościowego Facebook – www.facebook.com (dalej „Facebook”), na łamach profilu firmowego https://www.facebook.com/termymaltanskie (zwanym dalej „Fanpage”).
3. Niniejszy regulamin Konkursu (dalej zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę i warunki organizacji Konkursu, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
§ 2.
[Uczestnicy Konkursu i wymagania techniczne]
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być użytkownik aktywnego konta w internetowym serwisie Facebook. Konta założonego zgodnie z Regulaminem Facebook.
2. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora w oparciu o umowę o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, zlecenia). W przypadku wykrycia takiego nadużycia, Organizator pozostawia sobie prawo do anulowania Konkursu lub skreślenia takiej osoby z listy Uczestników lub zwycięzców.
§ 3.
[Zasady i czas trwania Konkursu]
1. Konkurs trwa w okresie: 1.03 – 15.03.2017
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

– Polubić fanpage Termy Maltańskie oraz Hama Polska
– Zgłoszenie Konkursowe powinno być w formie zdjęciowej i tekstowej. W zgłoszeniu konkursowym należy zrobić zdjęcie w Termach Maltańskich ( wewnątrz lub na zewnątrz Kompleksu) i przedstawić co dla uczestnika konkursu znaczy BE UNIQUE. Pod zdjęciem można umieścić krótki opis max. 700 znaków ze spacjami i nawiązywać do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Uczestnik powinien przedstawić w nim sposób, swoją receptę, metodę na bycie unikalnym.
– Polubić post poprzez który został ogłoszony konkurs.
– Pod postem w komentarzu umieścić zdjęcie oraz jego krótki opis.
2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech ich zdaniem najciekawszych zdjęć (nagroda główna oraz dwie nagrody dodatkowe). Dodatkowo zostanie wyłonione trzecie wyróżnienie ( nagroda publiczności) – otrzyma je osoba której zdjęcie zdobędzie najwyższą liczbę polubień internautów. Jeśli komisja konkursowa jako zwycięzcę wyłoni osobę, której zdjęcie otrzymało najwyższą liczbę polubień, wówczas otrzyma ona nagrodę główną, natomiast wyróżnienie zostanie przyznane osobie, której zdjęcie otrzyma drugą, najwyższą liczbę polubień.
4. Organizator (komisja) informuje że wybiera laureatów na podstawie subiektywnych odczuć i ocen.
5. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno Zgłoszenie Konkursowe
Wyłanianie Zwycięzców – nagrody Jury
6. Przy wyłanianiu zwycięzców (zwanych dalej „Zwycięzcami”), Komisja Konkursowa (zwana dalej „Jury”) będzie brała pod uwagę oryginalność i kreatywność Zgłoszeń Konkursowych.
§ 4.
[Ogłoszenie zwycięzców i przyznanie nagród]
1. Dla Zwycięzców Konkursu przewidziano następującą nagrodę główną
(zwane dalej „Nagrodami Głównymi”), nagrody dodatkowe (zwane dalej „Nagrodami Dodatkowymi”)
oraz Nagrodę Publiczności:
Nagroda Główne
1.1.1. Miejsce I –: Do wyboru przez laureata 1 z 4 plecaków marki Coocazoo z najnowszej kolekcji BE UNIQUE o wartości 349,00 zł oraz podwójna wejściówka do Aquaparku na cały dzień.
Plecaki do wyboru:
Coocazoo CarryLarry 2 Checkered Bolts 129970
Coocazoo CarryLarry 2 Crazy Cubes 129971
Coocazoo CarryLarry 2 Spiky Pyramid 129972
Coocazoo CarryLarry 2 Unique Patch 129973
Nagroda Publiczności
1.1.2. Nagroda Publiczności – Do wyboru przez laureata 1 z 4 przyborników Coocazoo z najnowszej kolekcji BE UNIQUE o wartości 69,99 zł oraz pojedyncza wejściówka na 2h do Aquaparku
Przyborniki do wyboru:
Coocazoo „PencilDenzel” Checkered Bolts Blue 129914
Coocazoo „PencilDenzel” Crazy Cubes Green 129915
Coocazoo „PencilDenzel” Spiky Pyramids Purple 129916
Coocazoo „PencilDenzel” Unique Patch Pink 129917
Nagrody Dodatkowe
1.1.3. Do wyboru przez laureata 1 z 4 przyborników Coocazoo z najnowszej kolekcji BE UNIQUE o wartości 69,99 zł oraz pojedyncza wejściówka na 2h do Aquaparku
Przyborniki do wyboru:
Coocazoo „PencilDenzel” Checkered Bolts Blue 129914
Coocazoo „PencilDenzel” Crazy Cubes Green 129915
Coocazoo „PencilDenzel” Spiky Pyramids Purple 129916
Coocazoo „PencilDenzel” Unique Patch Pink 129917
2. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na Fanpage 21.03.2017 r.
3. Uczestnik wskazany na Liście Zwycięzców ma 5 dni roboczych, licząc od dnia opublikowania Listy Zwycięzców na Fanpage, na odesłanie Organizatorowi swoich danych kontaktowych na adres: pr@termymaltanskie.com.pl. Jeżeli w tym terminie ich nie prześle lub dostarczone dane będą niekompletne, zostanie na jego miejsce wybrany kolejny Uczestnik z Listy Zwycięzców, który spełnia wszystkie Zasady Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak kontaktu z Uczestnikiem wskazanym na Liście Zwycięzców ani brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn technicznych, wskazanych w § 9. Pkt 1 i leżących po stronie Uczestnika.
5. Nagrody będą do odebrania w siedzibie Organizatora w Biurze Obsługi Klienta do dnia 31.04.2017 – do tego dnia mogą też zostać wykorzystane wygrane w Konkursie bilety. W przypadku nie odebrania Nagrody we wskazanym terminie Nagroda przepada. Prosimy o przesłanie wybranego koloru i modelu nagrody na adres: pr@termymaltanskie.com.pl. O możliwości odbioru nagrody uczestnik zostanie poinformowany w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu koloru i modelu.
6. Odmowa poświadczenia odbioru Nagrody stanowi podstawę do niewydania Nagrody.
7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne przedmioty ani ekwiwalent pieniężny. Zgodnie z treścią artykułu 21 pkt.68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U.2000.14.176 z późn. zm.) wolne od podatku są kwoty lub nagrody rzeczowe, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł brutto.
§ 5.
[Przetwarzanie danych i prawa do publikacji]
1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail) w celu przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem autorskich praw osobistych i majątkowych do dostarczonego w ramach Konkursu Zadania Konkursowego i wyraża zgodę (udziela licencji) na jego wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu, na polu eksploatacji, jakim jest Internet. Licencja udzielona jest bezpłatnie.
4. Tym samym Organizator Konkursu w żaden sposób nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw, w tym dóbr osobistych zgłoszonych bądź przesłanych przez Uczestników Konkursu, a Uczestnicy Konkursu zobowiązują przejąć odpowiedzialność prawną w stosunku do osób trzecich i pokryć całość kosztów poniesionych w związku z ochroną praw Organizatora Konkursu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
6. Uczestnik Konkursu może zażądać od Koordynatora Konkursu usunięcia swoich danych osobowych. W takim wypadku, uczestnictwo w Konkursie będzie wymagało ponownego przesłania zgłoszenia oraz podania powyższych danych.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na ewentualną publikację jego nazwiska i imienia na stronach internetowych Organizatora oraz na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) dla celów niniejszego Konkursu w przypadku wyłonienia go jako Zwycięzcę w Konkursie.
§ 6
[Regulamin i jego zmiany]
1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod linkiem http://www.termymaltanskie.com.pl/termy-maltanskie/regulaminy/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, pod warunkiem, że nie pogarszają one dotychczasowej sytuacji Uczestników i nie naruszają ich praw. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Fanpage. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem komunikatu tekstowego na Fanpage przynajmniej 12 h przed ich wprowadzeniem.
4. Ten Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z serwisem Facebook w żaden sposób. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dostarcza informacje Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Podane informacje przez Uczestnika, będą wykorzystane jedynie do organizacji Konkursu (w tym dostarczenia Nagrody).
§ 7
[Niedozwolone praktyki]
1. Organizator informuje, iż wykrycie zastosowania przez Uczestnika jakiegokolwiek narzędzia, działań lub techniki, mającej na celu obejście, pominiecie lub wypaczenie zasad i idei Konkursu wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także próba ingerencji w jakikolwiek mechanizm Konkursu może skutkować usunięciem Uczestnika z Konkursu.
2. Jakiekolwiek działanie niezgodne z Regulaminem samego serwisu Facebook, publikowanie treści powszechnie uważanych za obraźliwe lub nawołujące do nienawiści może być powodem do usunięcia Uczestnika z Konkursu bądź nieprzydzielenia nagrody w przypadku wygranej. W szczególności posługiwanie się nieprawdziwą tożsamością lub podszywanie pod inną osobę.
3. W przypadku stwierdzenia nadużyć wskazanych w pkt.1 wynik Uczestnika jest usuwany z Konkursu. O zaistniałej sytuacji zostanie on poinformowany drogą mailową lub poprzez Fanpage.
§ 8
[Postępowanie reklamacyjne]
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres pr@termymaltanskie.com.pl. w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
4. Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.
§ 9
[Postanowienia końcowe]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, politykę i jakość usług dostawców Internetu, ani politykę antyspamową na kontach e-mailowych Uczestników ani za żadne inne kwestie niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie ani wynik samego Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych lub dostarczonych przez Uczestnika, w tym w szczególności adresu e-mail Uczestnika.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.