Regulamin Klubu SPA 1306

§ 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Programie Klub SPA 1306 (dalej zwanym „Programem” lub „Klubem SPA 1306”) przez Klientów korzystających z usług strefy SPA 1306,  znajdującej się na terenie Kompleksu „Termy Maltańskie” w Poznaniu (zwanego dalej „Kompleksem”).
2. Organizatorem Programu jest Spółka  Termy Maltańskie Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-028), przy ul. Termalnej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000114386, o kapitale zakładowym w wysokości 41.609.600,00 zł, w całości opłaconym, NIP 778-14-01-096 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Klub SPA 1306 ma na celu budowanie dobrych relacji między Uczestnikami Programu (zwanymi dalej „Uczestnikami Programu”) a strefą SPA 1306,  w szczególności poprzez proponowanie aktywnym Uczestnikom Programu rozmaitych atrakcji lub promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).
4. Regulamin stanowi podstawę działania Programu, określa prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz Organizatora.
5. Wypełnienie i złożenie przez Uczestnika Programu karty zgłoszeniowej Klubu SPA 1306 (zwanej dalej „Kartą Zgłoszeniową Klubu SPA 1306”) jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem oraz zgadza się na jego postanowienia.

§ 2. Uczestnicy Programu
1. Klub SPA 1306 jest klubem otwartym, a przystąpienie do niego jest dobrowolne.
2. Członkiem Klubu SPA 1306 może zostać tylko osoba, która ukończyła 18. rok życia.
3. W celu uzyskania członkostwa w Klubie SPA 1306 należy:
a) wziąć udział w programie „Moje SPA” tj. zebrać 10 pieczątek na karcie lojalnościowej i odebrać bon podarunkowy o wartości 100 zł, b) wypełnić Kartę Zgłoszeniową Klubu SPA 1306,
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w szczególności dla przekazywania informacji na temat produktów, promocji, ofert handlowych, organizowanych wydarzeń  w formie elektronicznej.
4. Uczestnik Programu jest uprawniony do wglądu do podanych danych osobowych i ich poprawiania. Dane osobowe Uczestnika Programu są przechowywane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Administratorem bazy danych SPA 1306 jest Organizator – Spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. z  siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań.

§ 3. Zasady działania Klubu SPA 1306
1. Karta Klubu SPA 1306 (zwana dalej „Kartą”) uprawnia do uzyskiwania rabatów, zniżek, ofert specjalnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w strefie SPA 1306 dla Uczestników Programu. Karta wydawana jest wraz z bonem podarunkowym o wartości 100 zł.
2. Uczestnik Programu ma prawo za okazaniem Karty do korzystania z:
a) 10% rabatu na usługi i kosmetyki oferowane w SPA 1306,
b) akcji, promocji, dni otwartych oraz wydarzeń organizowanych  dla Uczestników Programu,
c) specjalnej oferty usług i produktów, oferowanych w SPA 1306.
3. Oferty czasowych promocji lub wydarzeń, o których mowa w § 3 ust. 2, nie łączą się z innymi programami rabatowymi oraz ofertami specjalnymi. Rabaty nie sumują się ze sobą.
4. Komunikacja między Organizatorem a Uczestnikami Programu odbywa się poprzez bezpośredni kontakt ze SPA 1306, za pośrednictwem strony internetowej www.termymaltanskie.com.pl  oraz poczty e-mail (na adres lub z adresu) spa1306@termymaltanskie.com.pl.

§ 4. Karta Klubu SPA 1306
1. Karta Klubu  SPA 1306 jest ważna bezterminowo.
2. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika Programu z atrakcji lub promocji, o których mowa w § 3 ust. 2,  jest okazanie Karty przed zakupem usługi lub produktu, z którym wiąże się rabat, promocja, specjalna oferta itp. a w pozostałych przypadkach okazanie Karty przed realizacją związanej z nią korzyści.
3. Karta jest kartą plastikową.
4. Karta nie jest kartą płatniczą.
5. W razie zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi. Na wniosek Uczestnika Programu zostanie wydana nowa Karta, a poprzednia anulowana.
6. Każda Karta posiada indywidualny numer identyfikacyjny.

§ 5. Zakończenie programu
1. Organizator może w każdej chwili zadecydować o zakończeniu Programu bez podawania przyczyn, ogłaszając tę informację na stronie internetowej www.termymaltanskie.com.pl lub w inny powszechnie przyjęty sposób. Po zakończeniu Programu wszystkie wydane do tego momentu Karty tracą swoją ważność.
2. Uczestnik Programu w każdej chwili może zakończyć w nim udział, składając u Organizatora, w tym w strefie SPA 1306, oświadczenie na piśmie w tej sprawie oraz jednocześnie zdając Kartę.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.termymaltanskie.com.pl lub w inny powszechnie przyjęty sposób.