Regulamin korzystania ze strefy i usług SPA 1306

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY I USŁUG SPA 1306
1. Strefa SPA 1306 (dalej jako: SPA 1306) jest integralną częścią Kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie (dalej: Kompleks), na terenie której obowiązują postanowienia Regulaminu Ogólnego (dalej jako: Regulamin) oraz niniejszego Regulaminu SPA 1306 (dalej jako: Regulamin SPA).
2. Przed wejściem do SPA 1306 i przed rozpoczęciem korzystania z usług tam oferowanych należy zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i Regulaminem SPA, dostępnymi w recepcji SPA 1306 oraz na stronie internetowej Kompleksu. Korzystanie ze SPA 1306 jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu Ogólnego i Regulaminu SPA.
3. SPA 1306 jest strefą ciszy i relaksu dla ciała, umysłu i ducha. Dla zapewnienia korzystającym pełnego komfortu zabrania się używania własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych.
4. W przypadku niestosowania się do postanowień Regulaminu SPA lub Regulaminu Ogólnego przez osobę korzystającą z usług SPA 1306, w szczególności w przypadku zakłócania porządku publicznego, naruszania dobrych obyczajów lub zachowywania się w sposób powodujący dyskomfort u innych osób, w tym poprzez zachowanie nieodpowiednie do miejsca pobytu, pracownicy Kompleksu mają prawo wezwać ją do opuszczenia SPA 1306 lub nawet całego Kompleksu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługi świadczone na terenie Kompleksu zgodnie z cennikami, a już uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi z uwagi na nienależyte wykonanie zawartej umowy przez osobę zachowującą się w powyższy sposób.
5. Samodzielne korzystanie ze SPA 1306 dozwolone jest dla osób powyżej 18 roku życia.
6. Osoba, decydująca się na korzystanie z usług SPA 1306, jest świadoma stanu swojego zdrowia i nie zataja istotnych informacji jego dotyczących. Po uzyskaniu ww. informacji, pracownik SPA 1306 podejmuje decyzję o wykonaniu zabiegu (usługi) jeśli uzna, że swoim działaniem nie pogorszy stanu zdrowia korzystającego.
7. Osoba cierpiąca na jakąkolwiek chorobę, zobowiązana jest do poinformowania o tym pracownika SPA 1306 przy rezerwacji zabiegu bądź bezpośrednio przed jego wykonaniem. Osoba, która nie ujawnia informacji lub zataja informacje o swoim stanie zdrowia korzysta z usług oferowanych przez SPA 1306 wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8. Z usług SPA 1306 może korzystać kobieta w ciąży pod warunkiem, że złoży pisemne oświadczenie (Załącznik nr 1), iż jest świadoma swojego stanu zdrowia i dobrowolnie decyduje się na dany zabieg. Jeżeli pracownik SPA 1306 uzna, że jego działanie w takiej sytuacji może zaszkodzić zdrowiu klientki, wówczas ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
9. Bezwzględnie nie mogą korzystać z usług SPA 1306:
a. osoby, których stan wskazuje na spożycie środków psychotropowych lub innych środków odurzających albo na znajdowanie się w stanie nietrzeźwości,
b. osoby z otwartymi ranami lub ostrymi stanami zapalnymi skóry,
c. osoby, których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób, w tym dla pracowników Kompleksu,
d. osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
e. osoby chore, u których wykonanie zabiegu może zagrażać pogorszeniem ich stanu zdrowia,
f. osoby chore, których choroba może zagrażać zdrowiu innych osób.
10. W strefie SPA 1306 możliwe jest spożywanie napojów alkoholowych (dotyczy wyłącznie napojów alkoholowych zakupionych w strefie SPA 1306 lub strefie saun); w przypadku spożywania napojów alkoholowych w strefie SPA 1306 lub strefie saun kategorycznie zabrania się korzystania z Aquaparku oraz części sportowej Kompleksu (z pozostałych części Kompleksu).
Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
a. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
b. osobom do lat 18; w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy;
c. na kredyt lub pod zastaw.

11. Osoby, które mają zamiar skorzystać z zabiegów, a zwłaszcza zabiegów wykonywanych przy pomocy urządzeń, są zobowiązane zapoznać się z kartą przeciwwskazań oraz potwierdzić ten fakt wypełnieniem i podpisaniem formularza karty klienta (dalej: Karta Klienta – Załącznik nr 2). W przypadku niepodpisania Karty Klienta, zabieg nie zostanie wykonany.
12. Osoby korzystające z zabiegów zobowiązane są do stawienia się w recepcji SPA 1306 (dalej jako: Recepcja) na co najmniej 15 minut przed godziną planowanego zabiegu w celu wypełnienia Karty Klienta, a w przypadku kobiet w ciąży również w celu złożenia oświadczenia o braku przeciwskazań do wykonania zabiegu, o którym mowa w punkcie 8. W przypadku spóźnienia się na zabieg, czas spóźnienia zostanie odliczony od łącznego czasu zabiegu. W przypadku spóźnienia się powyżej 15 minut, obsługa SPA 1306 zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji.
13. Płatność za usługi pobierana jest po ich wykonaniu, zgodnie z aktualnym cennikiem. Klient, który nie posiada środków na zapłacenie za wykonaną usługę, jest zobowiązany do wypełnienia formularza (Załącznik nr 3) oraz uiszczenia opłaty w terminie kolejnych 7 dni. Jeżeli tego nie uczyni sprawa przekazywana jest do sądu.
14. Przed skorzystaniem z usług należy przebrać się w przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego celu szafkach. SPA 1306 zapewnia odpowiednią garderobę do wykonywania usług.
15. Zabiegi wykonywane są w gabinetach i pomieszczeniach dostosowanych do konkretnych rodzajów usług.
16. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa korzystającym z zabiegów oraz zwiększenia efektywności zabiegów konieczne jest:
a. poinformowanie pracownika SPA 1306 przed zabiegiem o:
– zażywanych lekach,
– przebytych chorobach,
– ewentualnych przeciwskazaniach,
– wcześniejszym korzystaniu z podobnych usług;
b. unikanie obfitych posiłków minimum na godzinę przed zabiegiem;
c. unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu;
d. spożywanie dużej ilości wody niegazowanej po zabiegu.
17. Pracownicy SPA 1306 nie przejmują opieki nad dziećmi i nie mają obowiązku zajmować się dziećmi pozostawionymi bez opieki podczas, gdy opiekun prawny lub faktyczny korzysta z zabiegów lub innych usług Kompleksu. Pracownicy SPA 1306 mają obowiązek poinformować swoich przełożonych o pozostawieniu bez opieki osób małoletnich, a w przypadku przeciągającej się nieobecności opiekunów prawnych lub faktycznych – wezwać policję.
18. Wszelkie reklamacje i zażalenia należy zgłaszać podczas zabiegu bądź bezpośrednio po nim obsłudze SPA 1306, a w przypadku odmowy ich przyjęcia lub uwzględnienia należy zgłaszać je pracownikom Recepcji lub Biura Obsługi Klienta najpóźniej przy opuszczaniu Kompleksu tego samego dnia. W innych przypadkach reklamacje ani zażalenia nie będą przyjmowane ani uwzględniane.
19. Niniejszy Regulamin SPA obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.