Regulamin zakupu i korzystania z kart wartościowych (podarunkowych)

1.Karty wartościowe (podarunkowe; dalej: Karty podarunkowe) są kartami elektronicznymi (chipowymi) na okaziciela, wydawanymi przez spółkę Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań (dalej: Spółka). Karta podarunkowa umożliwia zakup dowolnego biletu do przypisanej strefy Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej: Kompleks), z aktualnego cennika Kompleksu z wyjątkiem biletu grupowego, jak również zakup towarów i usług w strefie SPA 1306 (dalej: SPA 1306).
2. Karta podarunkowa przypisana do danej strefy Kompleksu nie uprawnia do zakupu biletów wejściowych do innej strefy Kompleksu.
3. Karta podarunkowa uprawnia wyłącznie do regulowania opłat za bilety wejściowe do przypisanej strefy oraz ewentualnej dopłaty za przedłużenie pobytu w danej strefie. Karta podarunkowa dedykowana do strefy SPA 1306 umożliwia zapłatę za wybrany zabieg (usługę), kosmetyk lub inny artykuł (towar) sprzedawany wyłącznie w SPA 1306. Wszelkie inne odpłatne usługi, niż wskazane w zdaniach poprzednich, są rozliczane osobno gotówką lub kartą płatniczą przy wyjściu, w kasie biletowej Kompleksu lub w kasie SPA 1306.
4. Karta podarunkowa nie upoważnia do zakupu kart podarunkowych. Nie ma możliwości łączenia wartości kilku Kart podarunkowych.
5. Regulowanie płatności Kartą podarunkową odbywa się poprzez pomniejszenie wartości Karty podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości zakupionych biletów lub zrealizowanych usług. Karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę, a z płatności Kartą podarunkową nie jest wydawana reszta.
6. Karty podarunkowe posiadają okres ważności określony w ofercie sprzedaży. Bilet, towar lub usługa, za którą płatność będzie regulowana Kartą podarunkową, musi być sprzedany (bilet, towar) lub wykonana (usługa) w okresie ważności karty.
7. Data zakupu Karty podarunkowej jest pierwszym dniem jej ważności, chyba że nabywca w momencie jej zakupu zadeklaruje inaczej (wtedy pierwszym dniem okresu ważności jest wskazana data).
8. Po upływie okresu ważności Karty podarunkowej, niewykorzystana kwota zapisana na karcie nie podlega zwrotowi. W przypadku doładowania Karty podarunkowej o dodatkowe środki pieniężne, okres ważności Karty Podarunkowej zostanie wydłużony zgodnie z ofertą sprzedaży, a środki zgromadzone na Karcie podarunkowej i do tej pory niewykorzystane przejdą na wydłużony okres jej ważności. Wówczas data aktywacji Karty podarunkowej może zostać ponownie zadeklarowana (pkt. 7). W przypadku Karty podarunkowej dedykowanej do strefy SPA 1306 minimalna kwota doładowania wynosi 100,00 (słownie: sto) złotych brutto.
9. W kasach biletowych Kompleksu i w kasie SPA 1306 honorowane są jedynie Karty podarunkowe nabyte bezpośrednio od Spółki.
10. Z uwagi na fakt, że Karty podarunkowe są wydawane na okaziciela, wydanie duplikatu karty możliwe jest jedynie po okazaniu paragonu zakupu karty podarunkowej.
11. Obsługę procesu doładowania Karty podarunkowej (pkt.9) prowadzi Biuro Obsługi Klienta Kompleksu.
12. Nabycie lub korzystanie z Karty podarunkowej równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu, a korzystanie z Kompleksu (zakup biletów, towarów lub usług) oznacza akceptację wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie Kompleksu, w szczególności zaś Regulaminu korzystania z Kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Termy Maltańskie”, który dostępny jest na terenie Kompleksu oraz na stronie internetowej www.termymaltanskie.com.pl.
13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 maja 2015 r.