Sponsor Tytularny

Zarząd Spółki Termy Maltańskie informuje, że poszukuje Sponsora Tytularnego dla Kompleksu Termy Maltańskie. Podmiot (może to być zarówno osoba prawna jak i osoba fizyczna), który przedstawi Zarządowi Spółki kandydata na Sponsora Tytularnego i doprowadzi do podpisania przez Spółkę umowy z przedstawionym przez siebie kandydatem otrzyma, tytułem wynagrodzenia, 8% wartości sumy zaoferowanej przez kandydata na Sponsora Tytularnego (liczonej w stosunku rocznym) jednak nie więcej niż 50.000,00 zł (słownie:pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Nie stosuje się żadnych ograniczeń w stosunku do podmiotów rekomendujących kandydata na Sponsora Tytularnego z zastrzeżeniem, że nie może to być podmiot wobec którego toczy się postępowanie sądowe, nie może to być podmiot karany za przestępstwo gospodarcze.

 Spółka zawrze umowę z podmiotem, który przedstawi najkorzystniejszego, z punktu widzenia Spółki, kandydata na Sponsora Tytularnego.