#
Podaruj bliskiej Ci osobie kartę podarunkową i skorzystaj z bogatej oferty Term Maltańskich

Klauzula RODO – Kompleks

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej RODO, informujemy, iż.:

 • administratorem Państwa danych osobowych są Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Termalnej 1, 61-028 Poznań, dane kontaktowe: numer telefonu: 61 222 61 61, adres email: bok@termymaltanskie.com.pl zwany dalej Administratorem;
 • inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Dawid Nogaj, e-mail: iod@termymaltanskie.com.pl;
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia na żądanie działań zmierzających do:
  1. zawarcia umowy z Termami Maltańskimi Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. realizacji zawartej z Termami Maltańskimi Sp. z o.o. umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Termy Maltańskie Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. wewnętrznych celów administracyjnych Term Maltańskich Sp. z o.o. w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Term Maltańskich Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  6. prowadzenia monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c), e), f) RODO.
 • w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
  1. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Term Maltańskich Sp. z o.o. na podstawie zawartej z Termami Maltańskimi Sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Informacje te są zawarte w załączniku u Administratora danych osobowych.
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Termami Maltańskimi Sp. z o.o. umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
  2. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Termy Maltańskie, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;
  3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Term Maltańskich Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w zakresie monitoringu wizyjnego przez okres do 14 dni od daty nagrania.
 • w związku z przetwarzaniem przez Termy Maltańskie Sp. z o.o. danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych oraz uzyskanie ich kopii (art. 15 RODO);
  2. prawo do sprostowania danych (poprawienia) (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, (art. 21 RODO);
  6. prawo do przenoszenia danych, tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 Rozporządzenia).
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Termy Maltańskie Sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • w zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy z Termami Maltańskimi, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Termami Maltańskimi Sp. z o.o.
  2. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Termy Maltańskie Sp. z o. o. podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji;
 • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.