Regulamin biletów indywidualnych

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY TERMY MALTAŃSKIE
regulamin biletów indywidualnych

I. UWAGI OGÓLNE
1. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Korzystania z Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej: Kompleks).
2. Czas pobytu mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę przy kasie do chwili rozliczenia, tj. odczytu z transpondera (paska z chipem elektronicznym) w kasie wyjściowej.
3. Nieprzekroczenie bramki wejściowej przy kasie w ciągu 10 minut od chwili zakupu biletu powoduje rozpoczęcie naliczania czasu od momentu sprzedaży transpondera w kasie Kompleksu.
4. Przed rozliczeniem pobytu, przy kasie wyjściowej, istnieje możliwość jednorazowego wstrzymania czasu w strefie płatnej na okres 10 minut. Nierozliczenie pobytu w tym czasie skutkuje ciągłością naliczania minutowego (tzn. anuluje zatrzymanie czasu w strefie płatnej).
5. Bilet całodniowy upoważnia do jednokrotnego wejścia do Kompleksu i korzystania z atrakcji, dostępnych w ramach wykupionego biletu. Przekroczenie bramki wyjściowej przy kasie, równoznaczne jest z unieważnieniem biletu.
6. Przedłużenie pobytu to przekroczenie limitu czasu określonego w zakupionym bilecie.
7. Przejście do strefy Kompleksu nieobjętej zakupionym biletem oraz przedłużenie pobytu powoduje doliczenie dopłaty minutowej, obowiązującej w wybranej strefie zgodnie z aktualnym cennikiem, rozliczanej w kasie wyjściowej.
8. Opłata za wykupione usługi dodatkowe, w tym za zakupy na stoiskach gastronomicznych rozmieszczonych w Kompleksie, za wypożyczenia ręczników czy płaszczy kąpielowych, za korzystanie z solarium czy zabiegi w strefie spa Kompleksu są rozliczane w kasie wyjściowej.
9. Obowiązek uiszczenia opłat opisanych w pkt. 7 i 8 powyżej jest niezależny od zapłaty kary bezzwrotnej za zagubienie lub zniszczenie transpondera (pkt. IV 3 Regulaminu korzystania z Kompleksu).
10. Osoby powyżej 3. roku życia przebywające w płatnej strefie klienta Kompleksu (a zwłaszcza w szatniach, halach basenowych, strefie saun i spa), zobowiązane są do noszenia w widocznym miejscu transpondera, który jest potwierdzeniem uiszczenia opłaty za korzystanie z usług Kompleksu. W przypadku zauważenia braku transpondera, pracownicy obsługi Kompleksu są upoważnieni do zażądania od korzystającego potwierdzenia zakupu biletu (okazania paragonu i/lub transpondera). Czas niezbędny dla zweryfikowania opłaty za bilet wstępu, wliczany jest do czasu pobytu w Kompleksie i nie podlega rabatowi. Za brak transpondera pobierana jest kara bezzwrotna, zgodnie z pkt. IV 3.1. Regulaminu Korzystania z Kompleksu.
II. TARYFY BILETÓW
1. Bilet bezpłatny przysługuje:
a. dzieciom do 3 roku życia, w przypadku wątpliwości co do wieku dziecka, opiekun ma obowiązek przedstawić kasjerom stosowny dokument potwierdzający wiek dziecka;
b. opiekunom grup zorganizowanych: 1 bilet bezpłatny dla każdej rozpoczętej grupy 15 osobowej oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg. ustalonego harmonogramu;
c. opiekunowi dziecka niepełnosprawnego na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
d. opiekunowi osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby;
e. 20-minutowy bilet bezpłatny przysługuje rodzicom (opiekunom) przyprowadzającym i odbierającym dzieci z zajęć pływania; opłata za przedłużenie pobytu rozliczana jest w kasie wyjściowej, zgodnie z aktualnym cennikiem.
2. Bilet ulgowy przysługuje:
a. dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, obsługa Kompleksu, w przypadku wątpliwości, co do wieku dziecka, ma prawo do zażądania przedstawienia legitymacji szkolnej;
b. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom do ukończenia 26 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji (szkolnej bądź studenckiej);
c. osobom niepełnosprawnym na podstawie legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym;
d. emerytom na podstawie dowodu tożsamości i rencistom na podstawie legitymacji;
e. osobom powyżej 60 roku życia na podstawie dowodu tożsamości.
3. Bilet normalny przysługuje:
a. osobom powyżej 18 roku życia,
b. osobom poniżej 26 roku życia, jeśli przy zakupie biletu nie okażą w kasie ważnego dokumentu uprawniającego do otrzymania zniżki.
4. Bilet rodzinny przysługuje grupie od 3 do 7 osób (ograniczenie to nie dotyczy posiadaczy Karty Rodziny Dużej), w której znajduje się co najmniej jedno dziecko w wieku od 0 do 18 lat oraz nie więcej niż dwie osoby dorosłe.
Cena biletu rodzinnego podana w „Cenniku” jest opłatą łączną za pobyt w obiekcie trzech osób. W przypadku, gdy liczba osób w rodzinie jest większa niż 3 osoby, w cenniku ustalona jest dopłata (bilet) za każde kolejne dziecko w zależności od strefy.
W przypadku rodziny z dzieckiem poniżej 3 roku życia, klientowi pozostawiony jest wybór między zakupem biletu rodzinnego bądź biletów normalnych dla osób dorosłych i otrzymaniem biletu bezpłatnego dla dziecka.

5. Bilet grupowy przysługuje grupie zorganizowanej składającej się co najmniej z 15 osób (uczestników grupy) i 1 opiekuna na każde 15 osób. Bilet grupowy nie upoważnia do korzystania ze strefy saun Term Maltańskich.
6. Godziny ulgowe są to godziny, w których w kasach Kompleksu dostępne są bilety w promocyjnych cenach do poszczególnych stref. Promocyjne stawki biletów sprzedawanych w czasie godzin ulgowych są jednakowe dla wszystkich klientów, niezależnie od przysługujących zniżek.
7. Podstawą skorzystania z rabatów i promocji cenowych obowiązujących w Kompleksie jest okazanie i/lub pozostawienie w kasie przy zakupie stosownego dokumentu upoważniającego do zniżki (a zwłaszcza kuponu, karty rabatowej, ulotki, karty członkowskiej, karty uczestnictwa w programie rabatowym), zgodnie z warunkami sprzedaży danego biletu, przez każdą z osób chcących skorzystać z rabatu bądź promocji (dotyczy to także biletów dla dzieci w ramach biletu rodzinnego Karty Rodziny Dużej).
III. BILETY DO STREF
1. Bilet do strefy Basenów Sportowych upoważnia do korzystania z tej strefy w ramach limitu czasu w zakupionym bilecie. Przekroczenie limitu czasu lub przejście do innych stref Kompleksu powoduje naliczanie minutowe zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku przejścia do strefy Aquaparku lub Świata Saun, za czas tam spędzony będzie naliczana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą minutę przebywania zgodnie z cennikiem danej strefy, natomiast czas korzystania z Basenów Sportowych jest w tym czasie wstrzymywany (nie jest wliczany w czas pobytu w tej strefie).
2. Bilet do strefy basenów rekreacyjnych (Aquapark), upoważnia do korzystania z Aquaparku oraz z Basenów Sportowych w ramach limitu czasu w zakupionym bilecie. Przekroczenie limitu czasu lub przejście do Świątyni Relaksu (Świata Saun) powoduje naliczanie minutowe zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku przejścia do Świata Saun, za czas tam spędzony będzie naliczana dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą minutę przebywania zgodnie z cennikiem tej strefy, natomiast czas korzystania z Aquaparku jest w tym czasie wstrzymywany (nie jest wliczany w czas pobytu w tej strefie).
3. Bilet do strefy Świątyni Relaksu (Świata Saun), upoważnia do korzystania ze wszystkich stref Kompleksu w ramach limitu czasu w zakupionym bilecie. Przekroczenie limitu czasu wykupionego w bilecie, powoduje doliczenie dopłaty minutowej, zgodnie z cennikiem Świata Saun.