Regulamin konkursu „Mikrotermalscy”

Aktualizacja regulaminu: zmianie treści ulega §1 pkt. 4 litera d. Zamiast daty 1.11.2018 roku wprowadzono datę 2.11.2018.

REGULAMIN KONKURSU  POD NAZWĄ „MIKROTERMALSCY”

§1. Organizator i czas trwania Konkursu.
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „MikroTermalscy” (dalej „Konkurs”). Konkurs jest przeprowadzany na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-028 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000114386, NIP 778-14-01-096, REGON 634355755, (dalej zwana „Organizatorem”).
3. Konkurs trwa w dniach od 11.10.2018 roku do 31.12.2018 roku, który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie.
4. Konkurs jest realizowany w formule dziesięciu, jednodniowych edycji (dalej „Edycja”) – w każdy czwartek od 11.10.2018 r. do 13.12.2018 r. włącznie. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń udziału w Konkursie od godz. 09:00 do godz. 14:59 czasu polskiego w każdej Edycji:
a. Edycja 1. – 11.10.2018 roku;
b. Edycja 2. – 18.10.2018 roku;
c. Edycja 3. – 25.10.2018 roku;
d. Edycja 4. – 2.11.2018 roku
e. Edycja 5. – 08.11.2018 roku;
f. Edycja 6. – 15.11.2018 roku;
g. Edycja 7. – 22.11.2018 roku;
h. Edycja 8. – 29.11.2018 roku;
i. Edycja 9. – 06.12.2018 roku;
j. Edycja 10. – 13.12.2018 roku;
5. Uczestnikami Konkursu mogą być: każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca zarejestrowane konto w serwisie społecznościowym www.facebook.com w okresie trwania Konkursu.
6.W Konkursie nie mogą brać udziału:

  1. pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin;
  2. najemcy oraz pracownicy najemców punktów handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się na terenie Term Maltańskich;
  3. podmioty bezpośrednio związane z obsługą Term Maltańskich, w tym agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi ratownictwa wodnego, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i itp.;
  4. pracownicy podmiotów wymienionych powyżej i osoby zaangażowane przez te podmioty na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło i innych podobnych umów;

7. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na profilu Termy Maltańskie na Facebooku.

§2. Warunki i przebieg konkursu.
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „”Uczestnik”), z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl §1 pkt 5 Regulaminu, która w dowolnej Edycji konkursu w godzinach od godz. 09:00 do godz. 14:59 czasu polskiego, dokonała prawidłowego zgłoszenia w Konkursie w sposób określony w §2 pkt 3 Regulaminu (dalej „Zgłoszenie”).
2. W każdej Edycji konkursu, Organizator umieszcza o godzinie 09:00 na profilu Termy Maltańskie na Facebooku post konkursowy zawierający zdjęcie-zagadkę (dalej „Post”). Zdjęcie jest mocno wykadrowane i przedstawia miniaturowe figurki na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie. O godzinie 12:00 Organizator umieszcza na profilu Termy Maltańskie na Facebooku drugi post konkursowy zawierający zdjęcie-podpowiedź (dalej „Podpowiedź”). Podpowiedź zawiera zdjęcie z ujęciem szerszej perspektywy niż Post. O godzinie 15:00 Organizator umieszcza na profilu Termy Maltańskie na Facebooku trzeci post konkursowy zawierający zdjęcie-odpowiedź, które stanowi zakończenie danej Edycji.
3. Uczestnik w celu dokonania prawidłowego Zgłoszenia zobowiązany jest w komentarzu pod Postem lub Podpowiedzią wstawić komentarz z precyzyjną i jednoznaczną odpowiedzią na pytanie „gdzie zostało zrobione zdjęcie-zagadka lub zdjęcie-podpowiedź”?
4. W każdej Edycji Konkursu jeden Uczestnik może wziąć udział umieszczając maksymalnie jeden komentarz z odpowiedzią pod Postem oraz maksymalnie jeden komentarz pod Podpowiedzią. W czasie trwania danej Edycji jeden Uczestnik może zatem opublikować maksymalnie dwa komentarze z odpowiedzią. W przypadku opublikowania więcej niż jednego komentarza z odpowiedzią pod Postem oraz więcej niż jednego komentarza pod Podpowiedzią, jako ważny będzie uznawany zawsze pierwszy komentarz Uczestnika.
5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego zweryfikowanego konta na Facebooku.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont, używanie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza:
a) Akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu;
8. Niedopuszczalne jest dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia, które zawiera treści sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, nazwy własne prawnie chronione, treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.
9. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), której zadaniem będzie ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa dokona oceny Zgłoszeń pod kątem prawidłowości i jednoznaczności odpowiedzi oraz zgodności z wytycznymi Regulaminu.
10. Komisja Konkursowa w każdej z Edycji, w terminie do 2 dni roboczych od ich zakończenia, oceni wszystkie Zgłoszenia, które spełnią warunki Konkursu i dokona wyboru Zgłoszenia, które jako pierwsze będzie zawierało precyzyjną, jednoznaczną i prawidłową odpowiedź, zgodną z trzecim postem konkursowym zawierającym zdjęcie-odpowiedź. Uczestnik, który zgłosił nagrodzony komentarz otrzyma nagrodę zgodnie z § 3 (dalej „Zwycięzca”).
11. Organizator ogłosi wyniki każdej z Edycji konkursu w formie komentarza pod Postem konkursowym, w terminie do 2 dni roboczych od ich zakończenia.

§3. Nagrody.
1. W niniejszym Konkursie przewidziano nagrody w postaci zestawu składającego się z:
a. Dwóch, normalnych biletów 2-godzinnych do strefy zielonej do wykorzystania w dowolnym dniu tygodnia o wartości 76,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych 00/100);
b. paczki gadżetów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100);
po jednym zestawie w każdej z Edycji, o których mowa w §1 pkt. 4. Bilety ważne będą do 31.01.2019 r.
2. Do każdej nagrody, o której mowa w §3 pkt 1 Regulaminu, dodana jest nagroda pieniężna w wysokości 14,00 zł (słownie: czternaście złotych 00/100). Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz będzie pobrana przez Organizatora przed wydaniem nagród jako podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200) i wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
3. Płatnikiem podatku, o którym mowa w §3 pkt 2 Regulaminu, jest Organizator.
4. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzcą maksymalnie 3 z 10 nagród w Konkursie.
5. Nagrody należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora: Termy Maltańskie Sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-028 Poznań w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni powszednie, w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2018.
6. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, rzeczowy ani na żadną inną formę rekompensaty, jak również nie przysługuje mu prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

§4. Postanowienia końcowe.
1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Podanie danych osobowych w ramach zgłoszenia do Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a także wydania nagrody.

2. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz. UE L119/1) w celu udziału Uczestników w Konkursie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w szczególności wyłaniania zwycięzcy oraz przyznawania i wydawania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r,poz. 1000 z późn.zm.).

3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i ukończenia Konkursu, w tym wręczenia nagród. Dane Uczestników mogą być udostępnione pracownikom i współpracownikom Organizatora, upoważnionym przez administratora danych osobowych.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z poźn. zm).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

8. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

9. W Konkursie nie będą brały udziału Zgłoszenia Uczestników, których profil na Facebooku w ocenie Organizatora może być fikcyjny.

10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku nie spełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość blokowania komentarzy nie spełniających kryteriów ogólnych zasad przyjętych na profilu Termy Maltańskie na Facebooku w tym między innymi: obrażanie innych osób i marek czy używanie niecenzuralnych słów.

13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

14. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§5. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji za pomocą listu poleconego w terminie do 7 dni roboczych od momentu publikacji wyników danej Edycji Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę nadania przesyłki poleconej zawierającej reklamację.

2. Reklamacje przesłane po powyższym terminie lub niezawierające elementów, o których mowa w Regulaminie, nie będą rozpatrywane.

3. dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Termy Maltańskie Sp. z o.o, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań z dopiskiem „Reklamacja Konkursu”

5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

7. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.10.2018 roku.