Regulamin konkursu „#Powrót do wakacji”

REGULAMIN KONKURSU „#POWRÓT DO WAKACJI”

§1. Organizator i czas trwania Konkursu.
1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „#POWRÓT DO WAKACJI” (dalej „Konkurs”). Konkurs jest przeprowadzany na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-028 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000114386, NIP 778-14-01-096, REGON 634355755, (dalej zwana „Organizatorem”).
3. Konkurs trwa w dniach od 03.09.2018 roku do 12.10.2018 roku, który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń udziału w Konkursie od godz. 14:00:00 dnia 03.09.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia 23.09.2018 roku czasu polskiego.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być: każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca zarejestrowane konto w serwisie społecznościowym www.facebook.com w okresie trwania Konkursu.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
6. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, oraz na profilu Termy Maltańskie na Facebooku.

§2. Warunki i przebieg konkursu.
1. Uczestnikiem Konkursu, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl §1 pkt 4 Regulaminu, która w terminie od dnia 03.09.2018 roku do dnia 23.09.2018 roku dokonała prawidłowego zgłoszenia w Konkursie w sposób określony w §2 pkt 2 Regulaminu (dalej „Zgłoszenie”),
2. Uczestnik w celu dokonania prawidłowego Zgłoszenia zobowiązany jest umieścić zrobione przez siebie zdjęcie z wakacji w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Termy Maltańskie na Facebooku. Post konkursowy będzie na profilu Term Maltańskich przypięty tj. będzie znajdować się na samej górze tablicy postów i będzie oznaczony ikoną białej pinezki na niebieskim tle w prawym górnym rogu posta. Zdjęcie powinno ilustrować ideę „Powrót do wakacji”, pokazywać w jak szalony lub pozytywny sposób uczestnik spędził swoje wakacje. Dopuszczalna jest obróbka elektroniczna Zdjęcia. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #termymaltanskie. Do Zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy.
3. W Konkursie można wziąć udział jeden raz, umieszczając jedno Zdjęcie pod postem konkursowym umieszczonym na profilu społecznościowym Term Maltańskich na Facebooku. W przypadku opublikowania więcej niż jednego Zdjęcia, jako ważne będzie uznawane pierwsze Zgłoszenie. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego zweryfikowanego konta na Facebooku.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont, używanie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza:
a) Akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu;
c) Wyrażenie zgody na publikację wizerunku utrwalonego na przesłanym Zdjęciu na profilu Termy Maltańskie na Facebooku w celach związanych z realizacją Konkursu, zgodnie z zasadami i regulaminami tam obowiązującymi;
6. Ponadto, jeżeli na Zdjęciu znajdują się inne osoby niż Uczestnik, to Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik posiada zgodę osób trzecich znajdujących się na Zdjęciu na publikację ich wizerunku na profilu Termy Maltańskie na Facebooku w celach związanych z realizacją Konkursu.
7. Jeżeli Zdjęcie podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880), to Uczestnikowi muszą przysługiwać nieograniczone prawa autorskie: majątkowe i osobiste do przesłanego Zdjęcia (łącznie z dokonanym opracowaniem cyfrowym itp.); w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami z tego tytułu w stosunku do Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. Uczestnik na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 5 dni od przedstawienia takiego żądania, odpowiednie zgody i oświadczenia osób trzecich w zakresie przeniesienia na Uczestnika praw autorskich do wszelkich utworów związanych ze zgłoszeniem Zdjęcia do Konkursu.
8. Zdjęcie może zawierać wizerunki osób trzecich. W przypadku, gdy Zdjęcie zawiera wizerunki osób trzecich, Uczestnik jest zobowiązany posiadać zgodę tych osób na posłużenie się ich wizerunkiem w ramach Konkursu oraz jego publikację na profilu Termy Maltańskie na Facebooku, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami z tego tytułu w stosunku do Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich. Uczestnik na każde żądanie Organizatora przedstawi, w ciągu 5 dni od przedstawienia takiego żądania, odpowiednie zgody i oświadczenia osób trzecich na posłużenie się ich wizerunkiem przez Uczestnika.
9. Niedopuszczalne jest dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia, które zawiera treści/obrazy sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, nazwy własne prawnie chronione, treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.
10. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), której zadaniem będzie ocena Zdjęć przesłanych przez Uczestników oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu. Komisja Konkursowa dokona oceny Zdjęć pod kątem oryginalności Zdjęcia, kreatywności i pomysłowości, dopasowania do charakteru Konkursu oraz zgodności z wytycznymi Regulaminu.
11. Komisja Konkursowa oceni wszystkie Zgłoszenia, które spełnią warunki Konkursu i dokona wyboru najlepszych Zdjęć. Uczestnik, który zgłosił nagrodzone Zdjęcie otrzyma nagrodę zgodnie z § 3 (dalej „Zwycięzca”).

§3. Nagrody.
1. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest głośnik bezprzewodowy JBL Charge 3 o wartości 569,00 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć zł. 00/100) oraz voucher na zakup biletów do Term Maltańskich o wartości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł. 00/100). Voucher ważny będzie do 31.12.2018 r.
b) Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest głośnik bezprzewodowy JBL Flip 3 o wartości 309,00 zł brutto (słownie: trzysta dziewięć zł. 00/100) oraz voucher na zakup biletów do Term Maltańskich o wartości o wartości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł. 00/100). Voucher ważny będzie do 31.12.2018 r.
c) Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest głośnik bezprzewodowy JBL Clip 2 o wartości 184,99 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery zł. 99/100) oraz voucher na zakup biletów do Term Maltańskich o wartości o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto zł. 00/100). Voucher ważny będzie do 31.12.2018 r.
2. Do każdej nagrody, o której mowa w §3 pkt 1 Regulaminu, dodana jest nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wygranej nagrody. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz będzie pobrana przez Organizatora przed wydaniem nagród jako podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 200) i wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
3. Płatnikiem podatku, o którym mowa w §3 pkt 2 Regulaminu, jest Organizator
4. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego i rzeczowego nagrody, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§4. Postanowienia końcowe.
1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Podanie danych osobowych w ramach zgłoszenia do Konkursu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a także wydania nagrody.

2. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz. UE L119/1) w celu udziału Uczestników w Konkursie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w szczególności wyłaniania zwycięzcy oraz przyznawania i wydawania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r,poz. 1000 z późn.zm.).

3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny na przeprowadzenie i ukończenie Konkursu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

5. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z poźn. zm).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

8. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

9. W Konkursie nie będą brały udziału Zgłoszenia Uczestników, których profil na Facebooku w ocenie Organizatora może być fikcyjny.

10. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku nie spełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość blokowania Zdjęć nie spełniających kryteriów ogólnych zasad przyjętych na profilu Termy Maltańskie na Facebooku w tym między innymi: obrażanie innych osób i marek czy używanie niecenzuralnych słów.

13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Facebook. Uczestnik zwalnia Instagram i Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

14. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§5. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji za pomocą listu poleconego w terminie do 14 dni roboczych od momentu publikacji wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę nadania przesyłki poleconej zawierającej reklamację.

2. Reklamacje przesłane po powyższym terminie lub niezawierające elementów, o których mowa w Regulaminie, nie będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Termy Maltańskie Sp. z o.o, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań z dopiskiem „Reklamacja Konkursu”

5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.

7. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.09.2018 r.