Regulamin korzystania z szatni

 1. Na czas korzystania z usług Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej: Kompleks) klientom Kompleksu (dalej: Klienci) umożliwia się pozostawienie odzieży wierzchniej i drobnych elementów odzieży (szaliki, czapki, rękawiczki; dalej łącznie: odzież) w szatni, znajdującej się w holu głównym Kompleksu. Szatnia czynna jest codziennie od godz. 7:30 do godziny 23:15.
 2. Na prośbę Klienta, pracownik Kompleksu może przyjąć na przechowanie również inne niż odzież rzeczy (torebki, plecaki, parasolki lub wózki dziecięce oraz nosidełka) pod warunkiem, że swoimi rozmiarami lub właściwościami nie stanowią one zagrożenia dla przechowywanej odzieży lub innych rzeczy oraz pod warunkiem, że przyjęcie innych rzeczy nie spowoduje ich zniszczenia lub uszkodzenia.
 3. Przyjęcie każdej dodatkowej odzieży lub innej rzeczy traktowane jest jako nowa usługa i podlega odrębnej opłacie.
 4. Nie dopuszcza się przyjęcia od kilku osób odzieży lub innych rzeczy na przechowanie wspólne.
 5. Z tytułu przechowania pobiera się opłatę w wysokości 2 zł za każdą powierzoną odzież lub inną rzecz.
 6. Na dowód przyjęcia do szatni odzieży lub innej rzeczy Klient otrzymuje żeton z wygrawerowanym numerem obowiązującym w szatni.
 7. Klient może w każdym czasie żądać zwrotu odzieży lub innej rzeczy oddanej na przechowanie. Żądanie to może mieć miejsce osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Podstawą wydania odzieży i innej rzeczy jest posiadanie żetonu i wręczenie go obsłudze szatni w zamian za wydawaną odzież i rzecz.
 8. Klient, który utracił lub zagubił żeton zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę szatni w celu uniknięcia pobrania odzieży lub innej rzeczy przez nieuprawnioną osobę. Odzież lub inne rzeczy pozostawione w szatni pod numerem odpowiadającym numerowi utraconego lub zagubionego żetonu, zostaną wydane Klientowi po wypełnieniu pisemnego oświadczenia przez osobę, która utraciła lub zagubiła żeton. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości lub identyfikacji tej osoby pracownik Kompleksu może odmówić wydania odzieży lub innej rzeczy do momentu wyjaśnienia sytuacji.
 9. Z tytułu utraty lub zagubienia żetonu Klient zobowiązany jest zwrócić Spółce Termy Maltańskie Sp. z o.o. (dalej: Spółka) koszty nabycia nowego żetonu, które wynoszą 30 zł.
 10. W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty lub zagubienia żetonu lub szkody wyrządzonej przez odzież lub inną rzecz, Spółka ma prawo zatrzymać odzież lub inną rzecz do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia swych roszczeń.
 11. Drobne przedmioty, które mogą łatwo zaginąć, dokumenty oraz przedmioty wartościowe nie mogą być oddawane na przechowanie lub znajdować się w odzieży i innych rzeczach oddawanych na przechowanie. Klient pozostawiając ww. przedmioty w odzieży lub innych rzeczach oddawanych na przechowanie czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ww. przedmioty nie są objęte zakresem odpowiedzialności z tytułu przechowania.
 12. Klienci mogą pozostawić przedmioty, o których mowa w pkt 11 powyżej,  w szafkach depozytowych znajdujących się za kasami wejściowymi Kompleksu. Korzystanie z szafek depozytowych odbywa się za dodatkową opłatą i na warunkach wskazanych w Regulaminie korzystania z szafek depozytowych.
 13. Korzystanie z szatni oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wszystkich innych regulaminów obowiązujących na terenie Kompleksu, w szczególności zaś Regulaminu korzystania z Kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Termy Maltańskie”, który dostępny jest na terenie Kompleksu oraz na stronie internetowej www.termymaltanskie.com.pl.