Regulamin korzystania z toru skimboardowego

Regulamin korzystania z toru skimboardowego

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin TS) określa zasady i sposób korzystania z toru skimboardowego, znajdującego się na terenie Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej: Kompleks).
2. Tor skimboardowy jest czynny w godzinach 09:00-21:00.
3. Korzystający z toru skimboardowego jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem TS i przestrzegania jego treści oraz zasad bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.
4. Korzystanie z toru skimboardowego oraz sprzętu w postaci desek skimboardowych nie wymaga dodatkowych opłat i zawarte jest w cenie za korzystanie ze strefy Aquaparku Kompleksu.
5. Korzystanie z toru skimboardowego odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Osoba, decydująca się na korzystanie z toru skimboardowego jest w szczególności świadoma stanu swojego zdrowia i posiadania odpowiednich umiejętności pozwalających na bezpieczne korzystanie z tej atrakcji.
6. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z toru skimboardowego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7. Z toru skimboardowego nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również osoby z jakichkolwiek innych powodów nie posiadające pełnej kontroli nad swoim organizmem.
8. Z toru skimboardowego może jednocześnie korzystać maksymalnie 1 osoba.
9. Podczas korzystania z toru skimboardowego należy stosować się do „instrukcji użytkowania toru skimboardowego” oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i zachowywać się w sposób bezpieczny dla siebie, innych osób i użytkowanego mienia, jak również zachowywać się w sposób kulturalny, w szczególności należy korzystać z toru skimboardowego z uwzględnieniem obowiązywania bezwzględnego zakazu:
a. zeskakiwania z toru,
b. wykonywania salt,
c. używania przedmiotów stanowiących zagrożenie dla pozostałych użytkowników oraz samego toru, w tym wszelkiego rodzaju pierścionków, bransoletek, zegarków, itp.
10. Nie należy korzystać z toru skimboardowego, gdy odczuwalne są skutki zmęczenia, lęk przed korzystaniem z toru skimboardowego, pogorszenie się samopoczucia lub stanu zdrowia.
11. Na torze skimboardowym należy być ostrożnym i zachowywać zasady zdrowego rozsądku oraz posiadać umiejętności korzystania z toru skimboardowego.
12. Kompleks zastrzega sobie prawo do zamknięcia toru skimboardowego ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne uzasadnione powody.
13. O wszelkich uszkodzeniach bądź nieprawidłowościach zamocowania toru skimboardowego należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika bądź pracownika Kompleksu.
14. Koszty naprawy toru skimboardowego spowodowane z winy użytkownika ponosi on sam, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic bądź opiekun.
15. Regulamin TS dostępny jest w recepcji BOK Kompleksu oraz na stronie www.termymaltanskie.com.pl .
16. Korzystanie z toru skimboardowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu TS.
17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem TS zastosowanie mają Regulamin korzystania z Kompleksu, pozostałe regulaminy obowiązujące w Kompleksie oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
18. Spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu TS. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.termymaltanskie.com.pl lub w inny powszechnie przyjęty sposób.
19. Regulamin TS wchodzi w życie od dnia 10.05.2017 r.