Regulamin korzystania z Wodnego Placu Zabaw

1. Wodny Plac Zabaw jest integralną częścią Kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie (dalej: Kompleks), na terenie której obowiązują postanowienia Regulaminu Kompleksu (dalej: Regulamin) oraz niniejszego Regulaminu (dalej: Regulamin Placu).

2. Wodny Plac Zabaw jest czynny w dniach i godzinach otwarcia plaży sezonowej Kompleksu, jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

3. Każda osoba korzystająca z Wodnego Placu Zabaw ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Placu oraz tablicami informacyjnymi znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie Placu oraz na jego urządzeniach.

4. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

6. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu Placu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun.

7. Koszty naprawy jakichkolwiek uszkodzeń spowodowane z winy użytkownika ponosi on sam, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun.

8. Przed użytkowaniem Wodnego Placu Zabaw należy zdjąć biżuterię, zwłaszcza zegarki, bransoletki, pierścionki.

9. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:
– używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
– skakania z innych obiektów na elementy Wodnego Placu Zabaw lub z jego elementów na inne obiekty,
– zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
– wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp,
– wnoszenia przedmiotów ostrych i szklanych,

10. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania itp. należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

11. Termy Maltańskie zastrzegają sobie prawo do zamknięcia wodnego placu zabaw ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne.

12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy Kompleksu. Wszystkie osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować do ich poleceń.

13. Pracownicy Kompleksu mają prawo wezwać do opuszczenia Wodnego Placu Zabaw lub nawet całego Kompleksu, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu, wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, Regulamin lub Regulamin Placu. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługi świadczone na terenie Kompleksu zgodnie z cennikami, a już uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Kompleksu Termy Maltańskie oraz pod numerem telefonu 61 222 61 61.