Regulamin korzystania z wodnego toru przeszkód

1. Wodny Tor Przeszkód znajduje się na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego Termy Maltańskie.
2. Wodny Tor Przeszkód jest czynny w godzinach otwarcia strefy Aquapark.
3. Korzystanie z Wodnego Toru Przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.
4. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Wodnego Toru Przeszkód wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Z Wodnego Toru Przeszkód jednorazowo może korzystać 16 osób.
6. Przed wejściem na Wodny Tor Przeszkód korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
7. Osoby chcące skorzystać z Wodnego Toru Przeszkód muszą założyć kamizelkę asekuracyjną.
8. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.
9. Na terenie Wodnego Toru Przeszkód zabrania się:
a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp;
b) skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu;
c) korzystania z Wodnego Toru Przeszkód w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej);
d) przepływania pod modułami;
e) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;
f) wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem;
10. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
11. Osoby korzystające z Wodnego Toru Przeszkód obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego Termy Maltańskie.
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego Termy Maltańskie bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
13. Regulamin wchodzi w życie dnia 25.06.2018. i obowiązuje do chwili demontażu Wodnego Toru Przeszkód.