Regulamin korzystania z karty Sport bez limitu

Zakup biletu równoznaczny jest z akceptacją warunków Regulaminu Korzystania z Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie”.

1. Karta Sport bez limitu na Baseny Sportowe (dalej: „Karta”) jest dokumentem imiennym i upoważnia wskazanego na niej posiadacza każdorazowo do odbioru jednego biletu dwugodzinnego (dalej: „Bilet dwugodzinnego”) na strefę Basenów Sportowych Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej: „Kompleks”), w ilości wejść, podanej poniżej w punkcie 3.
2. Kartę wydaje spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1 (dalej: „Spółka”).
3. Karta wydawana jest w 3 kategoriach cenowych i zachowuje ważność przez:
• Karta 3 miesiące (kwartalna), 90 wejść na 2 godziny, cena 499 zł brutto
• Karta 6 miesięcy (półroczna), 180 wejść na 2 godziny, cena 799 zł brutto
• Karta 12 miesięczna (roczna), 360 wejść na 2 godziny, cena 1199 zł
od daty zakupu Karty w Biurze Obsługi Klienta Kompleksu.
4. Karta wydawana jest w formie plastikowego dokumentu zbliżeniowego, na którym wydrukowane są imię i nazwisko jej posiadacza oraz data ważności Karty.
5. Karta nie może być przekazywana osobom trzecim. Pracownicy Kompleksu upoważnieni są do weryfikacji tożsamości osoby rejestrującej swoje wejście przy pomocy Karty imiennej poprzez sprawdzenie jej treści z treścią innego dokumentu tożsamości przedstawionego przez daną osobę. W przypadku próby korzystania z Karty przez osobę nie wskazaną na niej jako posiadacz Karty, zostanie ona zatrzymana przez kasjera. W przypadku zagubienia Karty, jej posiadacz jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w Biurze Obsługi Klienta Kompleksu, co umożliwi wydanie przez Spółkę duplikatu Karty. Za wystawienie duplikatu Karty pobierana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 5,00 (słownie: pięciu 00/100) złotych brutto.
6. Odbiór Biletu dwugodzinnego wraz z transponderem nadgarstkowym następuje w kasach Kompleksu, w godzinach otwarcia strefy Basenów Sportowych, na podstawie Karty i dokumentu tożsamości ze zdjęciem (tj. legitymacja szkolna/studencka, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W celu rejestracji swego wejścia do strefy Basenów Sportowych, posiadacz Karty zobowiązany jest posiadać jeden z ww. dokumentów tożsamości. Kasy Kompleksu prowadzić będą ewidencję odbioru Biletów dwugodzinnych, zawierającą datę i godzinę oraz numer Karty, na podstawie której nastąpił odbiór Biletu.
7. Opłaty za zmianę strefy Kompleksu na droższą (tj. Aquapark, Świat Saun), za usługi dodatkowe, zwłaszcza: wypożyczenia sprzętu sportowo-rekreacyjnego, solarium, usługi gastronomiczne, parking, szatnię zewnętrzną płatną, naliczane będą oddzielnie, na podstawie odczytu z transpondera, zgodnie z aktualnym cennikiem.
8. Karta i wydany na jej podstawie Bilet dwugodzinny upoważniają do korzystania z Basenów Sportowych Kompleksu w godzinach otwarcia tej strefy dla publiczności, zgodnie z aktualnie obowiązującym grafikiem dostępności torów, który publikowany jest na stronie internetowej Kompleksu, a także eksponowany w holu głównym Kompleksu. Spółka zastrzega, iż jest uprawniona do ograniczenia możliwości korzystania z Basenów Sportowych Kompleksu w czasie zamknięcia Kompleksu w związku z niektórymi dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz przypadku wystąpienia szczególnych lub nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności dotyczących działania Kompleksu, w szczególności: w przypadku organizacji zawodów sportowych, przerwy technicznej w strefie czy awarii lub przerw w dostawie mediów. Informacje o wystąpieniu powyższych okoliczności publikowane będą z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Kompleksu oraz w mediach społecznościowych (profil Kompleksu na Facebook). Ograniczenia powyższe nie przekroczą 3% ogólnego czasu dostępności Strefy Basenów dla posiadaczy Karty, co nabywcy Karty przyjmują do wiadomości. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których powyżej a które spowodują ograniczenia dłuższe 3% ogólnego czasu dostępności strefy Basenów Sportowych, Karty podlegać będą przedłużeniu proporcjonalnie o ilość dni ponad wskazany limit.
9. Nie przewiduje się przedłużenia okresu ważności Karty ze względu na czasowe promocje cenowe obowiązujące w Kompleksie w okresie ważności Karty.
10. Właściciel karty może skorzystać z więcej niż jednego wejścia w ciągu dnia, w czasie godzin funkcjonowania Kompleksu.
11. Posiadacze Kart, korzystający z Biletu dwugodzinnego zobowiązani są do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na terenie Kompleksu, zwłaszcza Regulaminu korzystania z Kompleksu.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.