Regulamin parkingu niestrzeżonego płatnego

REGULAMIN NIESTRZEŻONEGO PŁATNEGO PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
§ 1
1. Teren parkingu stanowi integralną część Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej również jako: Kompleks).
2. Parkingiem zarządza spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. (dalej również jako: Spółka).
§ 2
Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej również jako: Regulamin) i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
§ 3
1. Parking jest niestrzeżony płatny (dalej również jako: parking). Opłata za korzystanie z parkingu wynosi:
a. 3 zł (słownie: trzy złote) dla Klientów Kompleksu (osób posiadających paragon za bilet wstępu do Kompleksu) – za postój do dwóch godzin od czasu wjazdu,
b. 5 zł (słownie: pięć złotych) dla Klientów Kompleksu (osób posiadających paragon za bilet wstępu do Kompleksu) – za postój powyżej dwóch godzin od czasu wjazdu,
c. 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) dla pozostałych użytkowników – za postój bez limitu godzin na dobę od czasu wjazdu (w godzinach otwarcia parkingu).
2. W ramach opłaty za postój pojazd może zajmować miejsce postojowe z uwzględnieniem limitu czasowego określonego w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku, gdy pojazd opuści parking przed upływem 15 minut, liczonych od wjazdu na parking, opłata nie jest pobierana. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy w czasie 15 minut od wjazdu kierujący pojazdem nie mógł znaleźć wolnego miejsca na parkingu i z tego powodu musiał z niego wyjechać.
4. W przypadku zagubienia biletu parkingowego posiadaczowi pojazdu naliczona zostanie opłata w wysokości:
a. 5 złotych dla Klientów Kompleksu (osób posiadających paragon za bilet wstępu do Kompleksu),
b. 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) dla pozostałych użytkowników.
5. Parking jest czynny w godzinach od 5.30 do 23.30 we wszystkie dni tygodnia.
6. W widocznym miejscu, przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica informacyjna określająca warunki korzystania z parkingu oraz aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie z parkingu.
7. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Posiadacz pojazdu zostawiając go na parkingu najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe. Elementy ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabany i barierki, mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty.
8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi.
9. Opłata za zajęcie miejsca postojowego na parkingu obliczana jest automatycznie, na podstawie rejestracji czasu wjazdu pojazdu na teren parkingu i pobrania biletu z automatu biletowego. Opłata za zajęcie miejsca postojowego pobierana jest przed wyjazdem pojazdu z parkingu, poprzez jej zapłatę w urządzeniach automatycznych pobierających gotówkę, usytuowanych w holu głównym Kompleksu, na zewnątrz budynku przy parkingu lub w recepcji w holu głównym.
§ 4
1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren parkingu.
2. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
3. Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów pracowników Kompleksu oraz ochrony Kompleksu.
4. Parking jest monitorowany w sposób ciągły w celu sprawdzenia przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu i wnoszenia opłat za zajęcie miejsca postojowego. Istnieje możliwość precyzyjnego odtworzenia numerów rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na parking i wyjeżdżających z parkingu. Nagrania z kamer monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku użytkowników parkingu, którzy nie stosują się do postanowień Regulaminu.
§ 5
1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.
2. Zabrania się wjazdu pojazdów na teren parkingu, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1.
§ 6
1. Na terenie parkingu, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych i wyjazdowych z parkingu zabronione jest:
a. naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje,
b. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z parkingu innym użytkownikom,
c. poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu,
d. prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody Spółki.
2. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
a. zachowania na terenie parkingu czystości,
b. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
c. podporządkowania się poleceniom pracowników Kompleksu lub pracownikom ochrony, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.
§ 7
1. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.
2. Pozostawienie pojazdu w sposób zasłaniający linie wyznaczające miejsca dla parkowania, to znaczy w sposób, który powoduje zajęcie przez jeden pojazd dwóch stanowisk postojowych, powodować może naliczenie opłaty za korzystanie z parkingu w podwójnej wysokości.
§ 8
W przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu poza godzinami jego otwarcia (tj. pomiędzy 23.30 a 5.30 dnia następnego) naliczona zostanie opłata w wysokości 100,- zł (słownie: sto złotych) z uwagi na postępowanie niezgodne z Regulaminem, stanowiące nienależyte wykonanie zawartej umowy najmu miejsca postojowego.
§ 9
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 10
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Spółki telefonicznie pod numerem 61 222 61 31 lub na adres e-mail: bok@termymaltanskie.com.pl
§ 11
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu ogólnego Kompleksu.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r.