Regulamin parkingu płatnego

REGULAMIN
PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
DOZOROWANY – PŁATNY

§ 1
1. Teren parkingu stanowi integralną część Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej również jako: Kompleks).
2. Parkingiem zarządza spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. (dalej również jako: Spółka).
§ 2
Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego ich przestrzegania.
§ 3
1. Parking jest dozorowany, płatny: dla Klientów Kompleksu (posiadających paragon za bilet wstępu do Kompleksu) 3 zł (słownie: trzy złote) za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z parkingu, dla pozostałych 20 zł (słownie: 20 złotych).
2. Parking jest czynny w godzinach od 5.30 do 23.30.
3. Zmiana wysokości stawki wymaga odrębnego zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki.
4. W widocznym miejscu przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica informacyjna określająca warunki korzystania z parkingu oraz aktualnie obowiązującą stawkę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z parkingu.
5. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 KC.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach jak też poza nimi.
7. Spółka zapewnia ogólny dozór nad pojazdami znajdującymi się na terenie parkingu poprzez:
– wydzielenie terenu na stałe i ograniczenie słupkami metalowymi,
– monitoring wspomagający dozór,
– bezpośrednią obsługę parkingu (jedna osoba).
8. Opłata za postój pojazdu na parkingu obliczana jest automatycznie na podstawie długości przebywania pojazdu na jego terenie. Opłata za postój pojazdu pobierana jest przed wyjazdem z parkingu, poprzez jej zapłatę w urządzeniach automatycznych pobierających gotówkę, usytuowanych w holu głównym Kompleksu lub na zewnątrz budynku przy parkingu. Kartą płatniczą lub gotówką można zapłacić w recepcji w holu głównym Kompleksu w godzinach otwarcia punktu.
§ 4
1. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren parkingu.
2. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
3. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi parkingu oraz ochrony Kompleksu.
4. Parking jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do jego użytkowników, którzy nie stosują się do zapisów niniejszego Regulaminu.
§ 5
1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca dla parkowania.
2. Zabrania się wjazdu pojazdów na teren parkingu dozorowanego, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1.
§ 6
1. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych i wyjazdowych na parking zabronione jest:
a. naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
b. parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniających korzystanie z parkingu innym użytkownikom,
c. poruszanie się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu,
d. prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody Spółki.
2. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
a. zachowania na terenie parkingu czystości w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego dla pojazdu lub drogi wewnętrznej, wjazdowej lub wyjazdowej,
b. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
c. podporządkowania się poleceniom pracowników Spółki lub ochrony Kompleksu odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.
§ 7
W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.
§ 8
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim na terenie parkingu lub poza nim.
§ 9
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Spółki telefonicznie pod numerem 61 222 61 61 lub na adres e-mail: bok@termymaltanskie.com.pl.
§ 10
1. Niniejszy Regulamin Parkingu stanowi integralną część Regulaminu ogólnego Kompleksu Termy Maltańskie.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 maja 2017r.