#
Podaruj bliskiej Ci osobie kartę podarunkową i skorzystaj z bogatej oferty Term Maltańskich

Regulamin strefy Saun

Regulamin Strefy Saun
1. Strefa jest integralną częścią Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” (dalej jako: Kompleks), na terenie której obowiązują postanowienia Regulaminu Ogólnego (dalej jako: Regulamin) oraz niniejszego Regulaminu Strefy Saun. Strefa Saun składa się z części wewnętrznej i zewnętrznej, w tym z sezonowego tarasu wypoczynkowego, zlokalizowanego przy saunach zewnętrznych, który stanowi integralną część Strefy Saun.
2. Przed wejściem do strefy i przed rozpoczęciem korzystania ze znajdujących się tam urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem Strefy Saun. Korzystanie ze strefy jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Strefy Saun.
3. Korzystanie ze Strefy Saun jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 18. roku życia.
4. Zabrania się wstępu i przebywania w Strefie Saun osobom:
a. których stan wskazuje na spożycie środków psychotropowych lub innych środków odurzających albo na znajdowanie się w stanie nietrzeźwości;
b. których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób, w tym dla pracowników Kompleksu;
c. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
5. Strefa Saun to strefa ciszy. Korzystający z tej strefy zobowiązani są do zachowywania się w sposób wyciszony, w szczególności zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania, które mogą zakłócić spokój pozostałych korzystających.
6. Strefa Saun to strefa, w której przebywa się bez strojów kąpielowych („strefa nietekstylna”). Oznacza to, że korzystając z saun lub łaźni należy zdjąć stroje kąpielowe oraz liczyć się z tym, iż przebywają w nich osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Dopuszczalnymi okryciami w saunach i łaźniach są ręczniki i prześcieradła.
7. W Strefie Saun zabrania się:
a. wnoszenia toreb sportowych;
b. wnoszenia i spożywania własnych artykułów spożywczych i napojów; jedynym miejscem w strefie, w którym można spożywać posiłki, jest bar strefy;
c. wnoszenia i używania aparatów fotograficznych, kamer, urządzeń MP3 i telefonów komórkowych, w szczególności zaś odtwarzania muzyki, filmowania i fotografowania za ich pomocą;
d. korzystania z jej urządzeń pod wpływem środków psychotropowych lub innych środków odurzających albo w stanie nietrzeźwości;
e. palenia tytoniu;
f. korzystania, po wyjściu z sauny lub łaźni, z kolejnych urządzeń i kabin strefy (w tym basenów) bez uprzedniego umycia ciała pod prysznicem;
g. poruszania się w przestrzeniach ogólnodostępnych strefy bez okrycia prześcieradłem, ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym;
h. zachowań naruszających spokój lub wypoczynek innych korzystających, w tym wchodzenia do sauny w trakcie rytuału parowego; informacja o godzinach seansów eksponowana jest w Strefie Saun, a także publikowana na stronie internetowej Kompleksu oraz poprzez specjalne oznaczenia na kabinach, w których prowadzone są seanse.
8. W strefie Saun możliwe jest spożywanie napojów alkoholowych (dotyczy wyłącznie napojów alkoholowych zakupionych w strefie Saun lub strefie SPA 1306); w przypadku spożywania napojów alkoholowych w strefie Saun lub strefie SPA 1306 kategorycznie zabrania się korzystania z Aquaparku oraz części sportowej Kompleksu (z pozostałych części Kompleksu).
Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
a. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
b. osobom do lat 18; w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy;
c. na kredyt lub pod zastaw.
9. Obsługą saun i znajdujących się w strefie urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Strefy Saun (Kompleksu). Podczas korzystania z saun i łaźni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Strefy Saun (Kompleksu).
10. Ze Strefy Saun korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do saun i łaźni zabrania się w szczególności osobom:
a. z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych;
b. z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi;
c. z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi;
d. z podwyższoną temperaturą ciała;
e. kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży;
f. zmęczonym i w stanie ogólnego osłabienia organizmu;
11. Wchodząc do Strefy Saun korzystający z niej potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w Strefie Saun powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
12. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem czy pogorszenie samopoczucia, a także inne aspekty pobytu związane z jakością wypoczynku, należy niezwłocznie zgłosić najbliższemu pracownikowi Strefy Saun.
13. Przed wejściem do sauny lub łaźni należy:
a. pozostawić strój kąpielowy w przeznaczonej do tego szatni;
b. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe;
c. zdjąć okulary i szkła kontaktowe;
d. dokładnie umyć mydłem całe ciało pod prysznicem, a następnie wytrzeć do sucha;
e. zdjąć obuwie basenowe.
14. Podczas pobytu w saunie lub łaźni zabrania się:
a. kładzenia jakichkolwiek przedmiotów na piecach lub w ich pobliżu;
b. stosowania jakichkolwiek własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej.
15. W łaźniach parowych zaleca się przebywanie nago. Dopuszcza się używanie prześcieradeł i ręczników, które nie będą wykorzystywane później w saunach suchych, na leżankach czy siedziskach. Przed kontaktem z siedziskiem w łaźni, jak i po jego opuszczeniu, należy spłukać je wodą.
16. Podczas siedzenia lub leżenia w saunach oraz na wszystkich leżankach i siedziskach w strefie konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało (również stopy), celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z oparciami, siedziskami i leżankami.
17. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać zażenowanie u innych osób, w szczególności obcowanie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne lub zakłócające porządek publiczny w rozumieniu przepisów Kodeksu Wykroczeń.
18. W przypadku niestosowania się do postanowień Regulaminu Saun lub Regulaminu Kompleksu przez osobę korzystającą ze Strefy Saun, w szczególności w przypadku zakłócania porządku publicznego, naruszania dobrych obyczajów lub zachowywania się w sposób powodujący dyskomfort u innych osób korzystających ze Strefy Saun, w tym poprzez zachowanie nieodpowiednie do miejsca pobytu, pracownicy Kompleksu mają prawo wezwać ją do opuszczenia Strefy Saun lub nawet całego Kompleksu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu. W takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za usługi świadczone na terenie Kompleksu zgodnie z cennikami, a już uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi z uwagi na nienależyte wykonanie umowy zawartej przez osobę zachowującą się w powyższy sposób.
19. Niniejszy Regulamin Saun obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.