#
Podaruj bliskiej Ci osobie kartę podarunkową i skorzystaj z bogatej oferty Term Maltańskich

Regulamin strefy Saun

Regulamin korzystania ze Świata Saun

 1. „Świat Saun” jest integralną częścią Kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Termy Maltańskie” i na jej terenie obowiązują przepisy Regulaminu Kompleksu oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przed wejściem na teren „Świata Saun” i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z Regulaminem.
 3. Korzystanie ze „Świata Saun” jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Korzystanie ze strefy „Świata Saun” jest dozwolone jedynie dla osób od 18 roku życia.|
 5. Zabrania się wstępu i przebywania w Strefie Saun osobom:
  a. których stan wskazuje na spożycie środków psychotropowych lub innych środków odurzających albo na znajdowanie się w stanie nietrzeźwości;
  b. których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób, w tym dla pracowników Kompleksu;
  c. których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 6. Strefa „Świat Saun” jest w całości strefą, w której przebywa się bez strojów kąpielowych („strefa nietekstylna”). Oznacza to, że wchodząc do tego obszaru należy niezwłocznie udać się do przebieralni i pozostawić tam stroje kąpielowe, a także liczyć się z możliwością, iż w strefie będą osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Dopuszczalnymi okryciami są płaszcze kąpielowe, ręczniki i prześcieradła.
 7. Podczas korzystania z pomieszczeń saun i łaźni parowych należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników „Świata Saun”.
 8. Ze „Świata Saun” korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do saun i łaźni zabrania się w szczególności osobom:
 9. z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
 10. z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
 11. z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
 12. z podwyższoną temperaturą ciała,
 13. kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 14. zmęczonym i w stanie intoksykacji.
 15. Wchodząc do „Świata Saun” korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w „Świecie Saun” powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Kompleksu, spółka Termy Maltańskie Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi „Świata Saun”.
 17. Przed wejściem do sauny lub łaźni parowej należy:
 18. zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
 19. zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
 20. dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
 1. zdjąć obuwie basenowe,
 2. pozostawić strój kąpielowy w przeznaczonej do tego szatni.
 3. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
 4. „Świat Saun” to strefa ciszy. Korzystający zobowiązani są do zachowania się w sposób wyciszony, zabronione są głośne rozmowy, krzyki oraz inne zachowania, które mogą zakłócić spokój pozostałych korzystających.
 5. Zabronione są zachowania, które mogą wywołać u innych zażenowanie, w szczególności obcowanie płciowe i inne czyny, które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne w rozumieniu przepisów Kodeksu Wykroczeń.
 6. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy Kompleksu „Termy Maltańskie”. Do kąpieli parowej nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 7. Podczas siedzenia lub leżenia w saunach suchych oraz na wszystkich leżankach i siedziskach konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało (stopy również), celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z oparciami, siedziskami i leżankami.
 8. W łaźniach parowych zaleca się przebywanie nago. Dopuszcza się używanie prześcieradeł i ręczników, które nie będą wykorzystywane później w saunach suchych, na leżankach, czy siedziskach. Przed kontaktem z siedziskiem w łaźni, jak i po jego opuszczeniu należy spłukać je wodą.
 9. W Strefie Saun zabrania się:
  a. wnoszenia toreb sportowych;
  b. wnoszenia i spożywania własnych artykułów spożywczych i napojów; jedynym miejscem w strefie, w którym można spożywać posiłki, jest bar strefy;
  c. wnoszenia i używania aparatów fotograficznych, kamer, urządzeń MP3 i telefonów komórkowych, w szczególności zaś odtwarzania muzyki, filmowania i fotografowania za ich pomocą;
  d. korzystania z jej urządzeń pod wpływem środków psychotropowych lub innych środków odurzających albo w stanie nietrzeźwości;
  e. palenia tytoniu;
  f. korzystania, po wyjściu z sauny lub łaźni, z kolejnych urządzeń i kabin strefy (w tym basenów) bez uprzedniego umycia ciała pod prysznicem;
  g. poruszania się w przestrzeniach ogólnodostępnych strefy bez okrycia prześcieradłem, ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym;
  h. zachowań naruszających spokój lub wypoczynek innych korzystających, w tym wchodzenia do sauny w trakcie rytuału parowego; informacja o godzinach seansów eksponowana jest w Strefie Saun, a także publikowana na stronie internetowej Kompleksu oraz poprzez specjalne oznaczenia na kabinach, w których prowadzone są seanse.
 10. W strefie Saun możliwe jest spożywanie napojów alkoholowych (dotyczy wyłącznie napojów alkoholowych zakupionych w strefie Saun lub strefie SPA 1306); w przypadku spożywania napojów alkoholowych w strefie Saun lub strefie SPA 1306 kategorycznie zabrania się korzystania z Aquaparku oraz części sportowej Kompleksu (z pozostałych części Kompleksu).

Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

 1. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;
 2. osobom do lat 18; w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy;
 3. na kredyt lub pod zastaw.
 4. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu pracownicy obsługi saun mają prawo wezwać klienta do opuszczenia strefy „Świata Saun”, a w przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu – zostanie on wydalony ze „Świata Saun” bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów pobytu.